Analýza činností technického dozoru v praxi – dopravní stavby v ČR

10. 9. 2022 - Mosty a tunely |

Příspěvek pojednává o analýze činností technického dozoru pro silniční stavby v praxi, přibližuje jeho náplň v České republice a s tím spojené nástroje pro řízení a management stavby. Dále je předložena analýza volby smluvních podmínek FIDIC využitých v rámci významných dopravních staveb pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, které byly zahájeny nebo realizovány v letech 2020 a 2021. Na základě provedeného dotazníkového šetření si příspěvek také klade za cíl objasnit a popsat náplň a povinnosti technického dozoru při vykonávání této funkce, která vedle fyzické kontroly prací na stavbě zahrnuje i mnoho administrativních činností.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

ANALYSIS OF TECHNICAL SUPERVISION ACTIVITIES IN PRACTICE –
TRANSPORT CONSTRUCTIONS IN THE CZECH REPUBLIC
The article deals with the analysis of the activities of technical supervision for transport construction in practice and the approach to the activities and its role in the Czech Republic and related tools for construction management. The article also presents the analysis of the choice of FIDIC Conditions of Contract used in major transport constructions of Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, which were launched or implemented in the years 2020 and 2021. Based on a questionnaire survey the article also aims to clarify and describe the content and responsibilities of technical supervision, which is not only about the physical control, but also consists of many administrative activities.


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Nová mimoúrovňová křižovatka na silnici I/55 v Přerově

V článku je popsáno zkapacitnění průtahu silnice I/55 v Přerově, které pomohlo ke snížení dopravní zátěže v intravilánu města. Projekt se zabýval komplexní přestavbou jak stávajících komunikací, tak výstavbou komunikací nových. Klíčovým objektem celé s...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Nové mosty na silnici I/35 MÚK Rádelský mlýn

Nadjezd převádějící novou jednosměrnou větev mimoúrovňové křižovatky přes silnici I/35 se čtyřpruhovým je dominantou celé stavby MÚK Rádelský Mlýn, která zajišťuje napojení silnice I/65 z Jablonce nad Nisou se silnicí I/35 mezi Libercem a Turnovem. Nos...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Estakáda přes řeku Mži na městském okruhu Plzně

V současné době probíhá v Plzni výstavba nové části městského okruhu Křimická (Chebská) – Karlovarská. Významnou část obchvatu tvoří téměř 1,2 km dlouhá estakáda, která vede přes inundační území řeky Mže a kříží přeložku silnice a přístupovou komunikac...