Lávka pre peších v Topoľčanoch

Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Nitra má štíhlu líniu a organický tvar s výrazným výškovým oblúkom

V minulom roku bola otvorená nová lávka pre peších a cyklistov cez rieku Nitra v Topoľčanoch. V článku je predstavený koncepčný návrh, ako aj výstavba tejto subtílnej a architektonicky zaujímavej konštrukcie.

Projekt cyklotrasyCykloprojekt s. r. o.
Projekt lávkyProPonti s.r.o.
Zhotoviteľ stavbySwietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Výstavbajúl 2020 – apríl 2021

Podmienky pre návrh lávky

Koncepčný návrh lávky vychádzal z požiadavky pre premostenie rieky Nitra pri Topoľčanoch s následovnými danými a zvažovanými okrajovými podmienkami:

  • lávka nesmie ovplyvniť prietočnú kapacitu koryta pri 100-ročných prietokoch,
  • minimalizovať násypy za oporami tak, aby boli dodržané maximálne prípustné pozdĺžne sklony pre cyklotrasu,
  • navrhnúť lávku s minimálnymi po­žia­davkami na jej údržbu,
  • vytvoriť architektonicky zaujímavú konštrukciu pre okolité prostredie.

Prvotná požiadavka bola tiež preklenúť celé koryto vrátane inundačného územia bez medziľahlých pod­pier, čo by ale vyústilo k rozpätiu lávky takmer 100 m. Takáto požiadavka bola však neopodstatnená, keďže výstavba dvoch subtílnych pilierov v inundačnom území v kombinácii so spevnenou plochou pod mostom v tejto časti neovplyvňuje vzdutie hladiny rieky. Táto skutočnosť bola preukázaná aj hydrotechnickým výpočtom. Zmenšenie maximálneho rozpätia na 38 m tak výrazne prispelo k zjednodušeniu konštrukcie, ako aj jej výstavby. Pre 38-metrové rozpätia je stále možné použiť pri výstavbe pevnú skruž a je teda možné geometriu mosta plne prispôsobiť statickým požia­davkám v konečnom štádiu užívania konštrukcie. Je tiež možné vylúčiť pracovné škáry v pozdĺžnom smere, ktoré bývajú často zdrojom konštrukčných komplikácií.

Návrh a založenie

V rámci návrhu hornej stavby, vzhľadom na požiadavku minimalizovania násypov za oporami, bolo potrebné navrhnúť čo možno najsubtílnejšiu konštrukciu. V kombinácii s požiadavkou na minimálnu nutnú údržbu sa ako najoptimálnejší variant už od začiatku projekcie javil predpätý most s využitím externe vedeného predpätia (extradosed).

Pre externé predpätie sa v realizač­nej fáze zvolili tyčové závesy kotvené do oceľových prvkov, ktoré prenášajú silu zo závesu k spodnému povrchu mostovky. Tieto kotevné tyčové prvky sú po dĺžke separované od betónu tak, aby sa prenos sily realizoval výhradne cez kotevnú platňu pri spodnom povrchu, čím sa tyčové závesy stávajú účin­nejšími. V hornej časti kotevného prvku je medzera medzi oceľou a betónom vyplnená trvalo pružnou zálievkou. Pre minimalizovanie možného zatekania kotevného prvku tyčového závesu bol v strede mostovky navrhnutý vyvýšený betónový pás, ktorý sa zároveň využil aj pre vedenie elektrických káblov osvetlenia, ako aj na osadenie osvetľovacieho LED pásu. Tyčové závesy sú kot­vené do oceľovej hlavice pylóna, ktorá je spriahnutá s betónovou časťou. V hornej časti je oceľová hlavica zúžená a vyčnieva nad betónovú časť, pričom jej funkcia je v tejto časti čisto architektonická – nesie erb mesta Topoľčany.

Do stredového pruhu bol osadený LED pás, ktorý osvetľuje mostovku a protiľahlé zábradlie

Priečny rez lávky pre peších tvorí dos­ková konštrukcia s rebrovaním v miestach konzol, ktoré dotvára architektúru diela pri bočnom a spodnom pohľade na lávku. Odvodnenie lávky je tvorené pozdĺžnym a priečnym sklonom s bezúdržbovými pozinkovanými odvodňovačmi s okapovým nosom. Uloženie lávky na pilieroch je riešené formou vrubových kĺbov, ktoré nevyžadujú žiadnu údržbu. Uloženie lávky na oporách je riešené formou elastomérnych posuvných ložísk.

Pozdĺžny rez

Lávka pre peších je založená na ihlanových baranených pilotách, pričom opory sú založené na šiestich pilótach dĺžky 6 m a piliere na desiatich pilótach dĺžky 6 m. Rozmer ihlanových pilót je 0,5 × 0,5 m v hornej časti a 0,12 × 0,12 m v spodnej časti. Zmena zakladania sa robila až v realizačnej fáze, pričom pôvodný návrh uvažoval zakladanie pilierov na šiestich vŕtaných pilótach priemeru 0,9 m a dĺžky až 17,5 m. Vozovku tvorí priamo pochôdzne izolačné súvrstvie.

Priečny rez tvorí dosková konštrukcia s rebrovaním v miestach konzol
Podhľad lávky — rebrovanie dotvára architektúru diela pri bočnom a spodnom pohľade na lávku

Pri návrhu lávky sa veľká pozornosť venovala aj návrhu zábradlia a spôsobu osvetlenia. Zábradlie je tvorené oceľovými prvkami v tvare trojuhoľníka so spojmi na báze skrutka – gumová vložka. Takéto riešenie umožňuje jednoduchú montáž aj na lávku s pomerne výrazne zakrivenou niveletou (výškový oblúk R = 342 m) a s pomerne veľkými toleranciami pre prípadné výrobné imperfekcie.

Osvetlenie malo za úlohu vytvoriť zaujímavý architektonický efekt, čo sa dosiahlo osadením LED pásu do stredového pruhu, ktorý osvetľuje mostovku a protiľahlé zábradlie. Nasvietené sú tiež závesy a erb mesta na vrchu pylónov. Lávka je vybavená aj bezpečnostným kamerovým systémom.

Do stredového pruhu bol osadený LED pás, ktorý osvetľuje mostovku a protiľahlé zábradlie

Výstavba

Výstavba lávky začala v júli 2020 zhotovením zarážaných ihlanových pilót. Následne boli zhotovené opory a piliere lávky, základy ktorých sa využili aj pre podpery debnenia. Nasledovalo armovanie, osadenie kotevných prvkov tyčových závesov, betonáž a predpínanie hornej stavby. Zhotovili sa pylóny, na ktoré sa osadili oceľové kotevné hlavice závesov. Osadenie kotevných prvkov do mostovky, ako aj na pylóny vyžadovalo presnú kontrolu geometrie, ktorá sa niekoľkokrát geodeticky overovala.

Schéma debnenia

Predpínanie tyčových závesov sa realizovalo v troch etapách, nakoľko nosná konštrukcia je pomerne „mäkká“ a napínanie závesov výrazne ovplyvňuje silu v susedných závesoch. Počas predpínania sa merala jednak sila a jednak aj pomerné pretvorenia tak, aby sa výsledné sily čo možno najviac priblížili teoretickým hodnotám. Tenzometre následne ostali osadené až po zaťažovaciu skúšku lávky, čím bolo možné sledovať zmeny v napätosti závesov, ako aj ich odozvu na postupné zaťažovanie a prejazd vozidla pri zaťažovacej skúške. Deformácie konštrukcie od napínania závesov dobre korešpondovali s teoretickými hodnotami s odchýlkou do 10 %. V poslednej fáze predpínania došlo napnutím tyčových závesov k odskruženiu konštrukcie.

Kotvy závesov pri výstavbe
Tyčové závesy sú kotvené do oceľovej hlavice pylóna, ktorá je spriahnutá s betónovou časťou

Na záver sa zhotovili zábradlia a vrstvy vozovky. Výstavba sa bohužiaľ nezaobišla bez komplikácií spôsobených niekoľkými povodňami, ktoré zatopili inundačné územie. Avšak našťastie všetky povodne obišli najkritickejšie fázy výstavby a nespôsobili vážnejšie škody.

Pri výstavbe došlo niekoľkokrát k povodniam

Stavbu realizovala firma Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. pod vedením stavbyvedúceho Ing. Bohuša Drusku.

Zaťažovacia skúška lávky

Na lávke sa vykonala statická aj dynamická zaťažovacia skúška. V rámci statickej zaťažovacej skúšky bolo na stred hlavného poľa uložených osem paliet s celkovou hmotnosťou 13 t. V rámci dynamickej skúšky sa sledovala odozva konštrukcie na pomalý prejazd osobného automobilu s celkovou hmotnosťou 2,15 t. Deformácie lávky korešpondovali s teoretickými hodnotami pri plnom zaťažení, ako aj po odľahčení lávky.

Záver

Lávka pre peších bola otvorená pre verejnosť začiatkom júna 2021 a vytvorila výrazný architektonický prvok novej cyklotrasy, ako aj celého priľahlého prostredia. Netypické osvetlenie lávky spolu s atypickým zábradlím vytvára v noci elegantnú líniu klenúcu sa ponad rieku Nitra a prejazd cez lávku v nočných hodinách je netradičným zážitkom. Keďže na lávku pre peších vedie cyklotrasa kolmá na smer premostenia, je lávka viditeľná aj z bočných pohľadov a vďaka svojej štíhlej línii a organickému tvaru s výrazným výškovým oblúkom vhodne zapadá do prírodného prostredia.

Autoři

Footbridge in Topoľčany

Last year, a new footbridge was opened for pedestrians and cyclists across the Nitra River in Topoľčany. The article presents conceptual design of this subtle and architecturally interesting structure, as well as its construction.


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Projekt a realizace nové lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Hradci Králové

Článek popisuje návrh a postup výstavby nové mostní konstrukce pro pěší a cyklisty přes řeku Labe v Hradci Králové. Konstrukční, geometrické a materiálové řešení lávky vychází z vítězného návrhu architektonicko-konstrukční soutěže, která probíhala v ro...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Aktuality

Lávka Holka

V článku je představeno architektonické a konstrukční řešení nové lávky, jež spojí pražské městské části Holešovice a Karlín. Zároveň jsou uvedeny aktuální informace o vývoji stavby lávky.
112 Mosty | 15.8.2019 | Stavební konstrukce

Lávka z UHPC v Táboře

Lávka pro pěší a cyklisty v lokalitě Černé mosty v Táboře je umístěna v těsné blízkosti stávajícího železničního mostu na trati Tábor–Bechyně, kde přemosťuje dopravně velmi vytíženou Budějovickou ulici (silnice II/137) šířky 11 m, chodníky a cyklostezku. Lehká lávka o rozpětí...