Vliv kombinace vysokoteplotního popílku a inertních příměsí na fyzikálně-mechanické parametry betonového kompozitu

Článek se zabývá možností využít kombinaci vysokoteplotního úletového popílku a inertních příměsí pro dosažení maximální hutnosti cementové matrice v suchém stavu. Snížení mezerovitosti cementové matrice by mělo v důsledku nejen zvýšit trvanlivost betonového kompozitu, ale také zlepšit jeho fyzikálně­mechanické parametry.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Influence of a Combination on High-Temperature Fly Ash and Inert Additives on Physical and Mechanical Parameters of a Concrete Composite

The article explores possibilities for an exploitation of combinations of high temperature pulverised fly ash and inert additives with the aim to reach the maximum density of the cement matrix in its dry state. The decrease in porosity of the matrix should lead not only to an increase of durability of the concrete composite but also to an improvement in its physical­mechanical parameters.

Pojmy v tomto článku


Související články

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 |

Popílek – aktuální stav tradiční příměsi do betonu

V úvodu článku je uveden přehled a systemizace příměsí do betonu včetně přehledu platných standardů. Dále je podrobněji popsán popílek do betonu a jeho charakteristiky včetně okrajových podmínek pro použití dle EN 206. V části o budoucnosti popílku je podrobněji popsán stav po...