Brána času v Moravské Třebové

10. 6. 2021 - Architektura | | Stáhnout článek v PDF

Pohled na Bránu času z Bránské ulice (foto: Libor Teplý)

Brána času je moderní architektonické dílo tvořené jedenácti železobetonovými segmenty, které mají shodný vnější rozměr, avšak liší se rozdílnou velikostí vnitřních otvorů. Vnitřní prostor brány představuje průběh časové osy v historii Moravské Třebové.

Investor  město Moravská Třebová 
Architektonický návrh Markéta Veselá
Spolupráce  Vojtěch Němec
Zodpovědný projektant Jan Eliáš
Projekt 2009 – 2010 
Realizace   2011 – 2012 
Situace (zdroj: Mapy.cz | úprava: maura)

Brána času je symbolickým startem turistické stezky nesoucí název Cesta od renesance k baroku, která provádí návštěvníky po významných historických památkách Moravské Třebové. Dvanáct označených zastávek na cestě od renesančního zámku k barokní kalvárii tvoří významná umělecká díla. Na trase se nacházejí např. tyto památkově chráněné objekty: zámek, kamenný most sv. Jana s povodňovými deskami, opevnění pod zámkem, schody mrtvých vedoucí na Křížový vrch, kde se nachází též lapidárium, kaple a sousoší Kalvárie.

Vnitřní prostor brány představuje průběh časové osy v historii Moravské Třebové. Osa pojednaná jako vnitřním prostorem vinutá spirála je zároveň graficky znázorněna pomocí významných dat, která se vztahují k památkám města.

Axonometrie

Brána se skládá z jedenácti betonových segmentů. Segmenty o tloušťce 150 mm, mezi nimiž jsou mezery o šířce 170 mm, vytváří hranol o půdorysu 5,30 × 3,35 m a výšce 5,30 m nad terénem. Jednotlivé segmenty mají shodný vnější rozměr, avšak liší se rozdílnou velikostí vnitřních otvorů. Krajní vstupní segmenty mají otvor tvaru obdélníka, vnitřní průchozí segmenty mají otvor ve tvaru části elipsy – každý je jiné výšky a šířky. Prefabrikované segmenty z pohledového betonu byly montovány na místě do předem vybetonovaných patek a jsou propojené v úrovni terénu pražci, díky nimž všechny prvky tvoří kontinuální strukturu.

Na boční vnitřní hraně segmentů jsou umístěna data s piktogramy vztahujícími se k důležitým stavbám a událostem města. Tyto piktogramy ztvárněné jako kamenné intarzie jsou též umístěny na železobetonových pilířích podél cesty a doprovázejí návštěvníka po renesančních a barokních památkách.

Brána je nejen nositelem informací, ale i jednoduchou kompozicí představující jak racionální profil renesance, tak dynamickou křivku baroka. Současně však naráží na neustálé střídání motivů lidské tvorby vůbec. Rytmus brány by měl v budoucnu pokračovat cestou do přilehlého a zatím volného prostoru. Brána se tak může stát pomyslnou spojnicí mezi starým historickým centrem a nově vznikajícím parkem, symbolem spojení myšlenky a přírody.

Petr Volf ve své knize Místa architektonického vz(d)oru: Česká architektura mimo centra 1990 – 2013 [1], ve které se zabývá progresivními stavbami na území České republiky v obcích a městech, jejichž počet obyvatel nepřesahuje dvacet tisíc, popisuje stavbu takto: „Brána času se vymyká z běž­ného pojetí informačních center, a to v domácím i zahraničním měřítku. Jde o objekt, díky němuž Moravská Třebová získává symbolický vstup na cestě ke své minulosti – od renesance k baroku. Že je to nezvyklá, velmi odvážná architektonická kreace, bylo zřejmé už od samého počátku, kdy se teprve stavěla: tehdy ji někteří místní občané obdařili přezdívkou radiátor. S největší pravděpodobností je k této asociaci vybídlo jedenáct betonových segmentů s různě tvarovanými otvory, z nichž je složena a které jsou vetknuty do vybetonovaných kalichů. Jde o části vinuté spirály, která tvoří samotný vnitřní prostor brány. Kdo do ní vkročí, nabývá pocitu, že se ocitl ve zhmotněné časové smyčce, kde se může dotknout nejrůznějších monumentů podle toho, jak se v dobové posloupnosti realizovaly. Je to kouzelná cesta. Každá důležitá stavba Moravské Třebové dostala svůj piktogram, byla ztvárněna jako kamenná intarzie a zasazena do boční strany výseče: při procházce po městě jsou pak tyto intarzie umístěny na sloupcích podél historické trasy. Po setmění se interiér brány rozzáří pomocí spodní­ ho nasvícení a vynikne její důmyslná konstrukce, zvenčí kvádr, jako pocta racionální renesanci, a uvnitř křivky dynamického baroka – dvě polohy jednoho města s dějinami, které je dobré si připomínat. Brána času se nachází v blízkosti zámku, u parkoviště, takže každý z návštěvníků, kdo chce historii města poznat, může začít bezprostředně po příjezdu. Po dostavení si na ni obyvatelé Moravské Třebové rychle zvykli, přijali ji za svou a už zapomněli, jak zpočátku bráně přezdívali.

Detail segmentů s intarziemi (foto: Libor Teplý) 

Brána času získala titul Stavba roku 2012 Pardubického kraje v kategorii Stavby dopravní a veřejná prostranství.

Turistická trasa s názvem Cesta od renesance k baroku byla slavnostně otevřena 11. května 2013 na zámeckém nádvoří v Moravské Třebové a téhož roku získala titul Stavba roku v kategorii Veřejná prostranství.

Autor

The Gate of Time in Moravská Třebová

The Gate of Time is a piece of modern architecture consisting of eleven reinforced concrete segments. The segments have the same external dimension, but they difer in the size of the internal openings. The inner space of the gate represents the timeline of history passing through Moravská Třebová.

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Téma, Stavební konstrukce

Památník Jana Palacha

V centru Všetat byl v minulém roce otevřen nový Památník Jana Palacha. Tvoří jej rodný dům Jana Palacha proměněný ve výtvarný objekt, novostavba pavilonu historické expozice a kontemplační zahrada. Záměr architekta vytvořit kontrast mezi původním obydlím Jana Palacha a pavilon...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Téma

První kanadský památník obětem holokaustu

Podle návrhu studia Libeskind byl v kanadském hlavním městě Ottawě postaven první národní památník holokaustu. Železobetonová monolitická stavba, jejíž půdorys vychází z tvaru Davidovy hvězdy, je mementem jedné z nejtemnějších kapitol lidské historie.