Vodní součinitel

Vodní součinitel (Water/​cement ratio) w betonu je poměr hmotnosti účinného obsahu vody k hmotnosti cementu v čerstvém betonu — v [kg/​m3] / c [kg/​m3]. Běžně se vodní součinitel pohybuje v hodnotách od 0,3 do 0,6. Beton s nižším vodním součinitelem vykazuje lepší mechanické vlastnosti (pevnosti, modul pružnosti, odolnost vůči průsaku tlakové vody) a vyšší trvanlivost než beton s vyšším vodním součinitelem. Maximální velikost vodního součinitele ve vztahu k trvanlivosti betonu ukazují tabulky F1.1, F1.2 a F.2  normy ČSN P 73 2404.

Vodní součinitel - vzorec

Normy, předpisy, publikace