Modul pružnosti

Modul pružnosti betonu E (Modulus of elasticity) vyjadřuje závislost mezi přetvořením ԑ a namáháním (napětím σ) ztvrdlého betonu. Na betonu s vyšším modulem pružnosti se při stejném zatížení projeví menší deformace.

Problematiku modulu pružnosti betonu podrobněji popisuje publikace Modul pružnosti betonu (TP ČBS 05).

Modul pružnosti

 • je základní vlastností (charakteristikou) betonu používanou pro výpočet deformací (průhybů, smrštění, dotvarování),
 • úzce souvisí se složením betonu- nikoliv s pevností betonu, nejvíce pak s kvalitou kameniva, 
 • mladý beton má nižší modul pružnosti než zralý beton,
 • nesouvisí s pevností betonu! (viz odstavec níže)
 • u konstrukcí citlivých na přetvoření je potřeba si modul pružnosti předepsat, stejně jako se předepisuje pevnost betonu,
 • hodnoty modulů pružnosti Ecm uvedené v Tabulce 3.1 ČSN EN 1992 – 1‑1 jsou podle paragrafu 3.1.3 odstavce (2) pouze přibližné a uvádějí průměrnou hodnotu, ne tedy hodnotu zaručenou, jak jsme tomu zvyklí u pevnosti betonu v tlaku

Moduly pružnosti se dělí:

podle způsobu měření/​ zkoušení na:

 • statický
 • dynamický

podle způsobu odečtení z pracovního diagramu na:

 • tečnový
 • sečnový

Modul pružnosti a pevnost betonu

Závislost modulu pružnosti E na pevnosti betonu fc (v tlaku) nelze stanovit pro obecné použití s možností aplikace na libovolný beton. Vztah lze zjistit pro konkrétní beton konkrétního složení. Pro beton odlišného složení je potřeba stanovit nový vzájemný poměr mezi Efc.Vysvětlení:

Modul pružnosti, stejně jako pevnost betonu závisí, za předpokladu správného uložení a ošetřování, na složení čerstvého betonu. Chceme-li změnit pevnost betonu, umíme to pouze změnou jeho složení:

 • změnou vodního součinitele,
 • změnou kameniva (čáry zrnitosti, zdroje, atd.),
 • změnou druhu cementu,
 • změnou množství a druhů příměsí,
 • změnou množství a druhů přísad, 

To samé platí i o modulu pružnosti. Navíc je potřeba si uvědomit, že některé změny složení čerstvého betonu provedené s úmyslem zlepšit některou z jeho pevností mohou naopak snížit modul pružnosti.Doporučení:

Modul prožnosti různých materiálů

Je-li součástí návrhových výpočtů posouzení na použitelnost, předepište si modul pružnosti ve specifikaci betonu.

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Modul pružnosti betonu

Modul pružnosti je jednou ze základních charakteristik betonu definujících jeho pružné deformace a hraje významnou roli při statickém návrhu konstrukcí. Vlivem současných trendů technologie betonu, nabízející širokou variabilitu návrhů složení betonů, dochází ke změnám nejenom...