Dodací list

Výrobce transportbetonu předkládá s každou dodávkou odběrateli dodací list! Jsou na něm uvedeny všechny potřebné údaje o dodávaném čerstvém betonu. 

Přesná specifikace je stanovena v ČSN EN 206+A2 v čl. 7.3, dodací list pro transportbeton.

Dodací list by měl obsahovat minimálně tyto údaje:

 • název betonárny
 • pořadové číslo dodacího listu
 • datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou
 • číslo nebo identifikace dopravního prostředku
 • jméno odběratele
 • název a místo staveniště
 • podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky
 • množství betonu v krychlových metrech
 • prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na tuto normu
 • jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn
 • čas, kdy byl beton dodán na staveniště
 • čas zahájení vyprazdňování
 • čas ukončení vyprazdňování

Odkazy: