Přestavba menzy 17. listopadu pro Fakultu humanitních studií UK v Praze

V článku je stručně představena přestavba menzy na sídlo Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Návrh zachoval vnější tvar a proporce původního objektu z 80. let minulého století, zásadním zásahem však bylo vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany – společenského centra fakulty s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku.

KlientFakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
AutorLadislav Kuba, Tomáš Pilař, Martin Klimecký /
Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Stavebně-technické řešeníAED project, a.s.
Projekt / dokončení2010 – 2017 / 2020

Původní objekty menzy a kolejí architekta Karla Pragera zůstaly jen torzem nedokončeného areálu univerzitního kampusu na břehu Vltavy v Praze-Libni. Samotná menza nebyla nikdy plně využita k zamýšlenému účelu. Stavba z 80. let minulého století s náročnou konstrukcí zvedaných stropů a hlubokou centrální čtvercovou dispozicí měla nespornou architektonickou kvalitu odpovídající době svého vzniku. 

Původní stav

Pro nové využití Fakultou humanitních studií však byla nutná radikální proměna.

Po přestavbě

Návrh přestavby zachovává vnější tvar, podlažnost a proporce původního objektu menzy. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. 

Horní osvětlení proniká mezi nosníky střešního světlíku

Dvorana je srdcem a společenským centrem fakulty, současně je prostorovou spojnicí všech tří podlaží. Vstup do objektu na úrovni zvýšeného plata nabízí snadné komunikační propojení jednotlivých podlaží pomocí dvou odlišně formovaných jednoramenných scho­dišť. Po obvodu dvorany jsou umístěny konzoly galerií s přístupem do seminárních místností, pracoven pedagogů a dvojice výtahů s únikovými schodišti. Na nejnižší úrovni dvorany jsou pak velké společné posluchárny, aula, fakultní knihovna a děkanát.

Mezi použitými materiály převládá pohledový beton

Mezi použitými materiály převládá pohledový beton kombinovaný s jemnou kovovou sítí podhledů, černá stěrka podlahy a bílé truhlářské prvky a nábytkové vybavení. Prostoru dominuje variabilní sestava odpočinkového sedacího nábytku v oranžové barvě.

Předsazený celoprosklený strukturální fasádní plášť je navržen především jako účinná akustická ochrana proti hluku ze šestiproudé komunikace Městského okruhu v těsné blízkosti objektu. Zdvojená fasáda současně umožňuje přirozené větrání a regulované stínění vnitřních prostor. Zaoblení prosklených nároží je odkazem na původní architektonické ztvárnění stavby.

Zaoblení prosklených nároží je odkazem na původní architektonické ztvárnění stavby

Přestavba menzy je součástí rozsáhlého celku zahrnujícího i dvě výškové budovy kolejí na společné základně. Dokončení úprav venkovních ploch, přístupových komunikací a zeleně bude předmětem další etapy výstavby.

Fotografie: David Korsa

Redakce děkuje agentuře LINKA za spolupráci při přípravě článku.

Autoři

RENOVATION OF THE CANTEEN OF THE 17. LISTOPADU DORMITORY FOR THE FACULTY OF HUMANITIES OF THE CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE
The article briefly presents the renovation of a canteen into the seat of the Faculty of Humanities of the Charles University. The proposal preserved the external shape and proportions of the original building from the 1980s, but the essential intervention was the creation of a generous central space of the hall – the social centre of the faculty with overhead lighting penetrating between the beams of the roof skylight. 


Související články

4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Aktuality

Architekty roku 2022 se stali Ladislav Kuba a Tomáš Pilař

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – cenu Architekt roku 2022 – získali Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, jež důsledně naplňují minimalistické principy a přitom dosahují velmi rozmanitých, výtvarně zdařilých forem, které neustále rozvíjejí.
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze domu nábytku na budovu Českého rozhlasu Olomouc

V letošním roce byla dokončena konverze obchodního domu s nábytkem v městské památkové rezervaci Olomouc na budovu Českého rozhlasu. V roce 1911 se jednalo o konstrukčně, provozně a prostorově progresivní stavbu, jednu z prvních realizací monolitického železobetonového skeletu...
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze ostravských městských jatek na galerii Plato

Touhu dokonale propojit interiér domu s jeho okolím často pomáhají splnit velké skleněné plochy. V případě ostravské galerie Plato se podařilo spojit výstavní sály s expozicemi pod širým nebem pomocí rozměrných otočných segmentů vsazených do obvodového pláště památkově chráněn...