Oprava jezu na vodním toku Lomná v Jablunkově na severní Moravě

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby | | Stáhnout článek v PDF

V článku je představena rekonstrukce jezu na vodním toku Lomná v památkově chráněném parku sanatoria v Jablunkově. Balvanitý skluz byl přebudován na železobetonovou konstrukci částečně obloženou kamenem.

ObjednatelPovodí Odry, státní podnik
ProjektantGolik VH, s. r. o.
ZhotovitelMetrostav, a. s., Divize 6
Dodavatel betonuCEMEX Czech Republic, s. r. o. betonárna Třinec
Dodavatel bedněníČeská Doka
bednicí technika spol. s r. o.
Realizaceduben 2020 – listopad 2021

Objekt jezu na toku Lomná má za sebou již mnoho desítek let a převedl řadu povodní včetně velké povodně na Moravě v roce 1997. Povodně se stále opakují, zejména na horních tocích řek v Beskydech. Velké vody vyznačující se skokovým nárůstem průtoku krátce po vydatných, třeba i krátkých deštích přicházejí mnohdy i několikrát do roka, a proto je nutné stavby na řekách kontrolovat, rekonstruovat a přihlédnout přitom k jejich umístění, účelu a možnému využití.

Historie jezu

Jez v areálu jablunkovského sanatoria byl postaven již na konci 19. století. Nejdříve byl jez dřevěný s kamennými zavazovacími křídly. S rozvojem parku byl ve dvacátých letech 20. století vybudován jez kamenný s odběrem vody pro park, sanatorium a také na výrobu elektrické energie. Vodní elektrárna zde fungovala od roku 1927 do konce šedesátých let. V osmdesátých letech byl jez v havarijním stavu přebudován na balvanitý skluz. Další významné rekonstrukce se dočkal až nyní.

Původní balvanitý skluz

Rekonstrukce

Stavba jezu byla rozdělena na dvě etapy. V první a výrazně delší etapě byl vybudován obtok vyložený hydroizolační fólií. Po povodni na konci května 2020, kdy průtoky na limnigrafu v Jablunkově dosáhly 26 m3/​​s, byl zcela zničen. Následně byl obtok přeprojektován na kapacitnější, jenž byl vyložen kamenným záhozem. V průběhu převádění vody obtokovým korytem byl pod touto ochranou zbourán jez původní a vybetonován jez nový včetně odběru a levobřežního zavazovacího křídla. Po kompletním dokončení jezového tělesa včetně záhozů a rovnanin nad a pod jezovým tělesem se voda převedla přes nový jez.

Situace

V druhé etapě bylo obtokové koryto zrušeno a na jeho místě se k již hotovému jezu dobetonovaly dvě pravobřežní zavazovací křídla. Následně se přikročilo k dokončovacím pracím.

Podélný řez tělesem jezu

Nově budovaný jez je naprojektován jako pevný s odběrem surové vody pro sanatorium a park. Jde o železobetonovou konstrukci částečně obloženou kamenem. Délkou přelivné hrany 15 m a vývaru 8 + 4,2 m se zahloubením vývaru 1,4 m se řadí mezi relativně malé konstrukce. Vývar je navržen pro Q100 dosahující 106 m3/​​s se zohledněním odlehčení cca 10 % pravobřežním záplavovým územím. Pro prodloužení životnosti konstrukce je přelivná hrana obložena žulovým obkladem mocnosti 0,23 m. Žulou jsou obloženy také nábřežní železobetonové stěny. Z horní strany jsou tyto konstrukce opatřeny pískovcovými obkladními kvádry, do kterých je následně kotveno zábradlí.

Jez je dělen na čtyři hlavní dilatační celky, dále jsou oddilatovány zavazovací křídla a objekt odběru. V řezu je přeliv ve tvaru obráceného písmene T, před přelivem je konstrukce přitížena záhozem prolitým betonem, na straně vývaru je dilatace s ozubem délky 0,5 m v horní části desky základu o tloušťce 1 m. Do tohoto ozubu byla následně betonována deska vývaru. Tímto je zabráněno možnému vyplavání dilatačních celků ve vývaru. Všechny dilatace jsou těsněny svařovanými gumovými pásy.

Betony

Všechny hlavní betonové konstrukce byly zhotoveny z prověřeného betonu použitého na stavbách pro Povodí Odry již v minulosti, např. při rekonstrukci vodního díla Šance nebo výstavbě staroměstského jezu ve Frýdku-Místku. Při výstavbě byl použit beton C30/37 — XC4, XF3 — Dmax 22 — Cl 0,2 — S4 , jejž dodávala betonárna CEMEX v Třinci. Na hlavní jezové těleso bylo použito téměř 500 m3 tohoto betonu.

Betonová nábřežní stěna před obložením žulou (28. července 2021) 

Před prováděním betonových konstrukcí byla pro prodloužení možného obtékání konstrukce jezu pod přelivem vykopána do základové spáry rýha hloubky 1,3 m, která se vyplnila prostým betonem. Až následně se na očištěnou základovou spáru provedl beton podkladní.

Jezové těleso před převedením vody z obtoku stavby zpět do původního koryta (1. října 2021) 

Při provádění betonových konstrukcí byl kladen důraz jak na běžně kontrolované parametry jako umístění výztuže, krytí, čistotu pracovní spáry a bednění, tak i na teplotu bednění a výztuže před betonáží a důsledné ošetřování již hotových betonových konstrukcí. Dno jezu bylo opatřeno nástřikem proti odparu a následně zakryto geotextilií.

Jezové těleso po převedení vody (7. října 2021)

Závěr

Na podzim roku 2021 (během psaní tohoto článku – pozn. autora) již na stavbě probíhaly dokončovací práce na pravém břehu. Dílo bylo objednateli úspěšně předáno na přelomu listopadu a prosince 2021.

Redakce děkuje Ing. Jiřímu Šafratovi, Ph.D., z Betotechu Ostrava, Ing. Leoši Kesslerovi z Povodí Odry a projektantovi Ing. Pavlu Golíkovi, Ph.D., za spolupráci při vzniku článku.

Autor

RECONSTRUCTION OF THE WEIR ON THE LOMNÁ WATERCOURSE IN JABLUNKOV IN NORTHERN MORAVIA

The article presents the reconstruction of the weir on the Lomná watercourse in the protected park of the sanatorium in Jablunkov. The boulder chute was rebuilt into a reinforced concrete structure partially lined with stone.

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Přestavba historického kamenného mostu na zdvižný na plavební komoře Hořín u Mělníka

Článek popisuje návrh a postup unikátní přestavby historického mostu na dolním ohlaví památkově chráněné plavební komory Hořín u soutoku Vltavy a Labe nedaleko Mělníka. Tento kamenný klenbový most bylo nutné přestavět na mo...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Modernizace dolní a horní rejdy plavební komory Praha-Štvanice

Lodě proplouvající plavební komorou Praha-Štvanice, druhou nejvytíženější komorou v České republice, mohou od března 2020 bezpečně vyčkávat, až bude komora připravena na proplavování. Malá rekreační plavidla tak díky modernizaci dolní i horní rejdy při tom nebudou ohrožována v...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce přelivných polí vodního díla Nechranice

Od zahájení výstavby páté největší nádrže na našem území uplynulo letos 60 let. V článku je představen aktuální projekt rekonstrukce hradicí konstrukce včetně jednotlivých etap vlastní realizace. Díky modernizaci technologie přelivných klapek, která lépe vyhovuje současným sta...