Pět zelených mostů na novém obchvatu Bratislavy D4R7

Článek popisuje proces předsoutěžního dialogu subdodavatele mostních konstrukcí s potencio­nálními generálními dodavateli stavby D4R7 na Slovensku, po nichž následovala technická a komerční jednání s vítězným zhotovitelem. Stručně popsány jsou také samotné projekční a stavební práce na všech pěti zelených mostech v PPP projektu D4R7.

ZadavatelMinisterstvo dopravy a výstavby SR
KoncesionářZero Bypass Limited
ZhotovitelD4R7 Construction, s. r. o.
Zhotovitel nosné konstrukce pěti zelených mostůABM Mosty, s. r. o.

Záměrem projektu dálnice D4 a rychlostní silnice R7 je vybudování jižní části nultého obchvatu Bratislavy a části jižní sítě rychlostních silnic spojujících západ a východ Slovenska. Komunikace je vyprojektována a stavěna jako PPP projekt (Public Private Partneship, pozn. red.).

Schematický přehled PPP projektu D4R7 se zákresem pěti zelených mostů (zdroj: Mapy Google)

Dálnice D4 a rychlostní silnice R7 o celkové délce více než 59 km budou sloužit jako vnější obchvat hlavního města, výrazně pomohou i lokální dopravní obsluze dotčeného území a odlehčí okolním obcím a stávající silniční síti. Projekt zahrnuje výstavbu 14 křižovatek a 122 mostních konstrukcí, včetně nového mostu přes řeku Dunaj (více v článku 6. most cez Dunaj v Bratislave, pozn. red.) a viaduktu na úrovni podniku Slovnaft.

Zadavatel podepsal v květnu 2016 koncesi na výstavbu a provoz této komunikace s koncesionářem projektu – společností Zero Bypass Limited. Zero Bypass Limited je tvořena společnostmi Cintra, což je dceřiná společnost stavební firmy Ferrovial specializující se na PPP projekty a spravující 27 koncesí v celkové délce téměř 2 000 km dálnic, dále australskou finanční skupinou Macquarie Capital, která se v posledních pěti letech podílela na PPP projektech s objemem 30 miliard eur, a v regionu již více známou a na českém a slovenském trhu působící rakouskou stavební společností Porr.

Projektování a výstavba 27 km dlouhé dálnice D4 a 32 km dlouhé rychlostní silnice R7 byly svěřeny konsorciu D4R7 Construction, které tvoří společnosti Ferrovial Agroman a rakouská společnost Porr.

Příprava na projekt

Společnost ABM Group se již několik desítek let specializuje na prefabrikované mostní objekty. V domácím teritoriu na Britských ostrovech jde o kompletní portfolio různých mostních prefabrikátů zahrnující např. i předepnuté nosníky typu W délky 45 m a váhy přes 80 t. Z tohoto trhu má společnost také četné zkušenosti s projekty PPP, případně projekty typu Design & Build, tedy projektů řídících se smluvními podmínkami Žluté knihy FIDIC. Na Slovensku tato společnost participovala na prvním PPP projektu v roce 2010, a to na rychlostní silnici R1 kolem Nitry.

První diskuze zástupců společnosti ABM Group se zástupci potencionálních koncesionářů PPP projektu D4R7 započaly někdy v polovině roku 2015. Ze zadávací dokumentace téměř osmdesáti mostních objektů bylo zkušeným týmem přípravářů společnosti ABM Mosty a anglických kolegů z ABM Precast Solution vybráno zhruba dvacet objektů k dalšímu variantnímu řešení pomocí prefabrikovaných přesypaných kleneb a rámů. Tyto varianty byly rozkresleny, naceněny a nabídky zaslány na ta sdružení, která měla o daná variantní řešení zájem. Sdružení vybraná k podání nabídky byla celkem čtyři a byla zastoupena místními firmami Eurovia, Strabag, Hochtief a Porr. Hlavní nabídky konsorcií se odevzdávaly v prosinci 2015. Koncesionář Zero Bypass Limited předložil nabídku, která zahrnovala cenu 997 milionů eur, dobu výstavby 51 měsíců a roční splátku 57 milionů eur, a ta byla v únoru 2016 vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Průběh dialogu s vítězným koncesionářem

Zástupci společností ABM Mosty a Porr absolvovali hned v létě 2016 ve Vídni i Bratislavě několik schůzek, kde byly diskutovány návrhy pro až 36 mostních objektů včetně možností nasazení mostařského know-how ABM Group z Britských ostrovů s vy­užitím prefabrikovaných nosníků typu W a U zabudovaných jako integrované mosty s ohledem na nulovou údržbu dané technologie, což je pro projekty PPP klíčovým faktorem.

Počet možností se však časem zredukoval na přibližně pět dálničních a pět zelených mostů. Během podzimu 2016 se začal přípravný tým účelově zřízené realizační firmy, konsorcia D4R7 Construction, postupně rozrůstat o projektanty a inženýry ze Španělska, kteří jsou přeci jen více nakloněni rychlé a bezrizikové výstavbě pomocí prefabrikace nežli jejich kolegové z Rakouska. Technická příprava a jednání probíhala s přestávkami přibližně rok!

Do finálního vyjednávání s ABM Mosty se nakonec dostalo pouze pět zelených mostů a v létě 2017 bylo konečně rozhodnuto, že budou zhotoveny jako prefabrikované. Dalšími uvažovanými variantami zhotovení bylo použití vlnitého plechu a monolitická výstavba. Varianta vlnitého plechu byla zamítnuta koncesionářem od samého počátku z důvodu problematické životnosti a případných oprav tenkých plechů a také z důvodu rizik spojených s nadměrnými deformacemi při zásypech těchto plechových konstrukcí. Monolitická varianta byla zavrhnuta pravděpodobně s ohledem na masivnost zhotovení, a tím i na nutnost hlubinného založení. Ohled byl přitom brán i na vyhodnocení možných rizik a pomalejší postup při výstavbě, větší náročnost na koordinaci dodávek materiálu (panely pro skruž, přesuny bednění, armatury a koordinace dodávek čerstvé betonové směsi) a také na potřebu většího množství dělníků v daném čase v porovnání s elegantní prefabrikovanou technologií. Mostní objekty byly navrženy co nejjednodušeji, jednalo se převážně o systém opěra z armované zeminy a vodorovná konstrukce z klasických prefabrikovaných předepnutých nosníků osazená na úložný práh.

Během podzimu 2017 probíhala komerční jednání završená v prosinci 2017 podpisem subdodavatelské smlouvy. Nezanedbatelným faktorem pro rozhodnutí objednatele důvěřovat a zadat zakázku firmě ABM Mosty byla jistě i skutečnost, že ses­terská firma ABM Precast Solutions v nedávné minulosti dodávala prefabrikované nosníky pro firmu Ferrovial na zakázkách v Anglii a Skotsku a také plynulá znalost angličtiny celého týmu. Na projekční činnost a přípravu výroby bylo vyčleněno sedm měsíců s tím, že zahájení výroby bylo naplánováno na polovinu září 2018.

Nový vítězný návrh řešení zelených mostů na D4R7, na pozadí původní těžký monolit založený na pilotách

Průběh projektování, výroby a montáže

Po podpisu smlouvy o dílo jsme v lednu 2018 začali s pracemi na výrobně technické dokumentaci v koordinaci s mezinárodním projekčním týmem generálního dodavatele. Jako první krok je v podobných případech potřeba odsouhlasit si dokument nazvaný Zásady statického výpočtu (Basis of Design – BoD), kde se nastaví okrajové podmínky projektu, jako jsou zatížení na konstrukci, zvláštní zatížení jako např. náraz vozidla, délka objektu a křídel apod. Teprve po vzájemném odsouhlasení BoD bylo možno započít práce na statických výpočtech a následně na výkresech tvarů a výztuže prefabrikovaných dílců. Kompletní výrobní dokumentace byla předávána objednateli ke schválení postupně po objektech od července 2018.

Samotná výroba prefabrikátů započala začátkem října 2018 a v listopadu proběhlo zkušební sestavení jednoho prstence ve výrobně prefabrikátů z důvodu kontroly nastavení forem a správné geometrie sestavené dvouklenby, což je standardní procedura kontroly kvality. Výroba i montáž objektů postupovala směrem ku Bratislavě. Prvním objektem byl most SO207 na úseku R7 Dunajská Lužná – Holice a posledním SO204.1 a SO204.2 na úseku D4 Ivanka – Rača. Montáž prvního objektu byla dokončena pouhé tři dny před Štědrým dnem roku 2018 a trvala celkem pouhé dva týdny.

Délka objektu SO207 je 75 m včetně křídel. Stejnou délku měly i další dva objekty SO204 a SO203. Další most v řadě byl SO210 na úseku R7 Prievoz – Ketelec s délkou 93 m včetně křídel a byl vyroben a smontován ve směrovém oblouku poloměru přibližně 1 km. Prefabrikované klenbové dílce musely být upraveny do kónického tvaru, který sestavení ve směrovém oblouku umožnil.

Posledním montovaným mostem byl SO204.1 a SO204.2 na úseku D4 Ivanka – Rača. Jedná se o dva objekty – dvouklenbu a jednoklenbu (pro převedení místní komunikace). Montáž proběhla v termínu od 11. listopadu do 12. prosince 2019 a kaž­dá nosná konstrukce je celkové délky 100 m včetně křídel. Montáž posledního objektu, a tedy dokončení celého díla ze strany zhotovitele bylo provedeno tři měsíce před termínem uvedeným ve smluvním harmonogramu. Celkově jsme tedy jako subdodavatel strávili na tomto PPP projektu 4,5 roku.

Závěr

Využití prefabrikovaných systémů při výstavbě zelených mostů na PPP projektu obchvatu Bratislavy potvrdilo výhody této technologie. Došlo ke zkrácení celkové doby výstavby a snížení rizik spojených s výstavbou. Důležitou vlastností prefabrikovaných mostů je kromě rychlosti výstavby velice dobrá kvalita provedení povrchů betonových ploch. Díky betonáži v kontrolovaném prostředí výrobní prefa haly a krátké dopravní vzdálenosti čerstvé betonové směsi dosahují betony prefabrikátů výborné výsledky pevností a odolností proti mrazu a posypové soli. Díky jednoduché konstrukci a opakovanosti výroby je také dosaženo zaručené minimální krytí betonářské výztuže. Tyto skutečnosti bezesporu zajišťují dlouhou životnost nových bezúdržbových přesypaných zelených mostů.

Zelený most před uvedením R7 do provozu (foto: archiv společnosti ABM Mosty)

Zdroje

[1] D4R7.com [online]. ©2017 D4R7 Construction, s. r. o. Dostupné z: d4r7.com

[2] Technické zprávy projektů. ABM Mosty, s. r. o.

Five green bridges at the new Bratislava D4R7 bypass

The article describes the pre-tender dialogue between the bridge subcontractor and the main contractors for the construction of D4R7 followed by technical and contract negotiations with the winning contractor. The design and construction of all five green bridges on the PPP Project D4R7 in Slovakia is also described.


Související články

4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Nadjezd nad dálnicí D1 u Přerova

Nadjezd nad dálnicí D1 u Přerova tvoří integrovaná oblouková konstrukce celkové délky 92 m. Mostovku lichoběžníkového průřezu podpírá oblouk s rozpětím 56 m. Protože patky oblouku jsou spojeny s koncovými příčníky tlačenými vzpěrami, tvoří nadjezd samokotvenou obloukovou konst...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Most u obce Čtyřkoly

Článek popisuje návrh a výstavbu integrovaného vzpěradlového mostu u obce Čtyřkoly ve Středočeském kraji. Most byl navržen jako třípolový a převádí silnici III. třídy kategorie S7,5 přes komunikaci I/3. Vnější pole nosné konstrukce tvoří předpjaté betonové desky, střední pole...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Stavební údržba Vranovské lávky

Visutá lávka přes Vranovskou přehradu s rozpětím hlavního pole 252 m, která byla postavena v roce 1993, byla v loňském roce opravena. Předmětem stavební údržby provedené na základě diagnostického průzkumu byla oprava pylonu poškozeného bleskem, nové nátěry ocelových prvků a na...