Výsuv mostu přes údolí řeky Gottleuba

Návrh mostu vzešel z architektonické soutěže v roce 2006, kdy byl kladen důraz na štíhlost nosné konstrukce a spodní stavby. Jako vítězný byl vybrán návrh, kdy je hluboké údolí říčky Gottleuba překročeno celkem 9 poli o délkách 68 + 92 + 116 + 2x 120 + 124 + 108 + 92 + 76 m. Nosná konstrukce délky bezmála jednoho kilometru je navržena jako sdružený polorám o devíti polích s železobetonovými pilíři proměnného průřezu ve směru podélném i příčném na osu mostu dodatečně spojenými pomocí železobetonových náběhů s nosnou konstrukcí tvořenou ocelovým komorovým průřezem spřaženým s prefamonolitickou železobetonovou mostovkou.

Nosná konstrukce je přes údolí vysouvána ve sklonu 4 % z kopce ve výšce 1,5 m nad hlavami pilířů. Následně, po vyrovnání deformací pilířů v důsledku výsuvu, bude na hlavy pilířů nosná konstrukce spuštěna a pevně s nimi spojena. Následovat bude betonáž železobetonových náběhů vytvářejících požadované rámové působení konstrukce. Po osazení železobetonových prefabrikátů mostovky na příčné konzoly nosné konstrukce proběhne betonáž spřažené mostovky, budou vybetonovány římsy, položena vozovka a provedeny všechny další dokončovací práce. Vzhledem k velké štíhlosti nosné konstrukce i spodní stavby je nutné během zpracování RDS i následně výsuvu a dalších kroků výstavby plnit požadavky projektu z hlediska kmitání v důsledku působení zatížení větrem.

Více informací o stavbě mostu v článku Marka Foglara Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje.

Video z 92 m dlouhého výsuvu č. 2 mostu přes údolí řeky Gottleuba v Pirně (rozpětí mostu 916 m, výška mostu cca 70 m) ve spolkové zemi Sasko, Spolkové republice Německo budovaného sdružením ARGE Gottleubatalbrücke skládajícím se ze společností BeMo Tunnelling a Metrostav zde.

Zdroj videa a fotografií: Metrostav CZ