Koroze oceli v betonu

Koroze oceli v betonu (corrosion of steel) je způsobena elektrochemickými vlivy. Na povrchu ocelových pruhů se vytváří rez a tím dochází ke zhoršení soudržnosti betonu s ocelí. Rozsah koroze ovlivňuje vlhké nebo mokré prostředí, obsah chloru a další škodliviny.

Jak ke korozi dochází?

V betonu je povrch oceli obalen cementovým kamenem, jehož pórová voda obsahuje nasycený roztok Ca(OH)2 s pH = 12,6. Tato vysoká alkalita zajišťuje pasivitu povrchu oceli ochrannou vrstvou, pokud nepůsobí jiné agresivní ionty (např. chloridy).

Koroze oceli v betonu nastává snížením koncentrace iontů OH- (pH < 11,5) nebo působením chloridových iontů. Koroze oceli probíhá pouze za přítomnosti vody (nebo ve vlhkém vzduchu s relativní vlhkostí větší jak 65 %).

Ocel v betonu je vystavena korozi v těchto případech

  • při snížení hodnoty pH pod 11,5 působením kyselého prostředí, vyluhováním minerálů, karbonatací povrchových vrstev betonu
  • působením chloridových iontů, ČSN EN 206+A2 omezuje množství chloridů na 0,4 – 0,2 % u železobetonu a na 0,2 – 0,1 % u předpjatého betonu; obsah chloridů je také omezen ve složkách betonu, v cementu 0,1 % hm., ve vodě 0,06 – 0,2 % a v kamenivu 0,03 %

Opatření ke snížení možnosti koroze oceli v betonu

  • snížení pórovitosti
  • nízký vodní součinitel
  • dostatečná tloušťka krycí vrstvy betonu
  • omezení vzniku trhlinek, zejména širších jak 0,1 mm
  • především je třeba zamezit snížení pH na povrchu oceli pod 11,5.