Cement – normalizované označení

Cementy a jejich značení popisuje ČSN EN 197 – 1.

Dělí se podle několika hledisek:

podle složení:

 • CEM I —   portlandský cement
 • CEM II —  portlandský cement směsný
 • CEM III —  vysokopecní cement
 • CEM IV — pucolánový cement
 • CEM V —  směsný cement

podle množství příměsi:

 • A — 6 až 20%
 • B — 21 až 35%

podle konkrétních druhů příměsí:

 • K — slínek
 • S — vysokopecní struska
 • D — křemičitý úlet
 • P — přírodní pucolány
 • V — křemičité popílky
 • W — vápenaté popílky
 • T — kalcinovaná břidlice
 • LL, L — vápence

podle vaznosti (pevnosti):

číslo uvádí v MPa pevnost / vaznost cementu po 28 dnech.

 • 32,5,
 • 42,5
 • 52,5

podle rychlosti vývoje počátečních pevností:

 • N — normální
 • R — rychlý
 • L — pomalý

Počáteční pevností cementu se rozumí pevnost po 2 a 7 dnech. Stanovení se provádí opět podle ČSN EN 196 – 1. Pro každou třídu normalizovaných pevností se rozeznávají dvě podtřídy podle počátečních pevností, a to podtřída s normálními počátečními pevnostmi a podtřída s vysokými počátečními pevnostmi. Ta má označení R. Požadované podrobnosti mechanických a fyzikálních hodnot (tj. počátku tuhnutí a objemové stálosti) uvádí tabulka.

Příklad 1: Portlandský cement podle EN 197 – 1 pevnostní třídy 42,5 s vysokými počátečními pevnostmi se označí:
Portlandský cement EN 197 – 1 — CEM I 42,5 R

Příklad 2: Portlandský cement s vápencem obsahující mezi 6 % a 20 % hmotnosti vápence s obsahem TOC, který nepřekračuje 0,50 % hmotnosti (L), pevnostní třídy 32,5 s obyčejnými počátečními pevnostmi se označí:
Portlandský cement s vápencem EN 197 – 1 — CEM II/A‑L 32,5 N

Příklad 3: Portlandský směsný cement obsahující celkové množství vysokopecní strusky (S), křemičitého popílku (V) a vápence (L) mezi 6 % a 20 % hmotnosti, pevnostní třídy 32,5 s vysokými počátečními pevnostmi se označí:
Portlandský směsný cement EN 197 – 1 — CEM II/A‑M (S‑V-L) 32,5 R

Příklad 4: Směsný cement obsahující mezi 18 % a 30 % hmotnosti vysokopecní granulovanou strusku (S) a mezi 18 % a 30 % hmotnosti křemičitý popílek (V), pevnostní třídy 32,5 s obyčejnými počátečními pevnostmi se označí:
Směsný cement EN 197 – 1 — CEM V/A (S‑V) 32,5 N