Hodnocení poškození betonu zmrazovacími a rozmrazovacími cykly pomocí detailní analýzy signálů akustické emise

Článek se zabývá využitím metody akustické emise při posuzování míry poškození betonu během zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů. Při zkoušce mrazuvzdornosti betonu byla kromě standardních metod – sledování poklesu pevnosti v tahu ohybem či dynamických modulů pružnosti – využita metoda akustické emise. Měření akustické emise probíhalo přímo během zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů. Výsledky ukazují, že přestože mechanické vlastnosti použitého betonu se během zatěžování zmrazovacími a rozmrazovacími cykly téměř nemění, akustická emise jednoznačně odhaluje změny a porušení ve vnitřní struktuře betonu.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

DETERMINATION OF THE DEGREE OF DAMAGE TO CONCRETE BY FREEZE-THAW CYCLES USING DETAILED ANALYSIS OF ACOUSTIC EMISSION SIGNALS

The paper deals with the use of the acoustic emission method to assess the degree of damage to concrete during freeze-thaw cycles. Testing of frost resistance included not only standard methods – decrease of flexural strength or dynamic modulus of elasticity – but also the acoustic emission method. The acoustic emission measurement was conducted during the freeze-thaw cycles. The results indicate that while the mechanical properties of concrete remain almost unaffected during the exposure to freeze-thaw cycles, the acoustic emission clearly reveals changes and damage in the internal structure.


Související články

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu s využitím alternativních zkušebních těles

Článek pojednává o využití alternativních zkušebních těles při zkoušce mrazuvzdornosti betonu. Důraz je kladen zejména na interpretaci a porovnání výsledků, které byly na různých zkušebních tělesech dosaženy. Pro potřeby experimentu byl vyroben větší betonový blok, který simul...
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Normy – jakost – certifikace

Zásadní změny v posuzování betonu v konstrukcích podle nového vydání ČSN EN 13791

Nové vydání normy ČSN EN 13791 [1] prošlo zásadní revizí. Poskytuje podrobnější návod k uplatňování zkušebních postupů, zejména s ohledem na definování výsledků zkoušek, měření, objemu betonu hodnocené konstrukce či její části, umístění zkoušky a testovací oblasti. Zabývá se o...