Evropská asociace pro opravy, vyztužení a ochranu stavebních konstrukcí

10. 6. 2021 - Architektura | | Stáhnout článek v PDF

13. dubna 2021 se konala valná hromada evropské asociace ACRP, na níž byla zvolena její první správní rada. Do funkce viceprezidenta asociace byl zvolen prezident českého Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Ing. Aleš Jakubík, kterého jsme požádali o rozhovor.

Ing. Aleš Jakubík
Vážený pane Jakubíku, mohl byste nám a našim čtenářům ACRP představit?

European Association for Construction Repair, reinforcement and Protection, označovaná akronymem ACRP, česky Evropská asociace pro opravy, vyztužení a ochranu stavebních konstrukcí, je evropské neziskové sdružení založené v roce 2020. Jeho posláním je podporovat údržbu vybudované infrastruktury, budov a jakýchkoli typů stavebních konstrukcí v Evropě směrem k nejvyšším standardům kvality a bezpečnosti.

K dosažení tohoto poslání ACRP usiluje o vytvoření a udržování evropské sítě odborníků sestávající z národních odborných sdružení, společností podnikajících v oboru (dodavatelů, výrobců, inženýrů ap.), vlastníků aktiv, veřejné správy a dalších tak, aby všichni mohli společně pracovat na vývoji a sdílení informací, osvědčených postupů, předpisů a systému vzdělávání. Cíle ACRP lze přehledně shrnout do následujících sedmi klíčových úkolů: 

  • starat se, podporovat a chránit zájmy specializovaného oboru v Evropě, 
  • podporovat vznik a rozvoj evropských norem pro technologie oprav, vyztužování, ochrany a údržby stavebních konstrukcí a objektů, 
  • podporovat a udržovat rozvoj odborných znalostí a porozumění tomu, jak projektovat, provádět a kontrolovat opravy a údržbu stavebních konstrukcí a objektů, 
  • podporovat a rozvíjet tvorbu a údržbu předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví související s oborem, 
  • podporovat tvorbu a rozvoj nových technologických předpisů a idejí, jako jsou pravidelné periodické inspekce, odborné kvalifikace, kontrola kvality instalovaných systémů oprav atd., 
  • podporovat a rozvíjet výměnu a sdílení informací o používaných technologiích, pracovních postupech a metodách či systémech školení, 
  • udržovat a rozvíjet kontakty s podobnými organizacemi v ostatních částech světa.
Nabízí se otázka, jak vlastně asociace ACRP vznikla?

Stavebnictví je obecně velmi dobře organizováno a má celou řadu národních i mezinárodních odborných společností. Navzdory této dobré organizaci existuje stále několik oblastí a oborů, které mají tendenci růst, nabývají na významu, a přesto nejsou na mezinárodní úrovni sdruženy. S tímto vědomím a s cílem navázat užší a konkrétní spolupráci v oboru oprav, zesilování a ochrany stavebních konstrukcí a objektů spolu začaly některé národní asociace a odborné společnosti v Evropě jednat.

V průběhu několika pracovních setkání konaných od roku 2015 (v Paříži, Madridu a Piacenze) bylo dohodnuto vyzvat k formálnímu setkání jednotlivá národní sdružení, která mají zájem vytvořit společnou evropskou odbornou síť. V březnu 2019 se v Paříži sešli zástupci šesti evropských zemí, aby si vyměnili zkušenosti a formovali iniciativu nového evropského sdružení. Tohoto setkání se zúčastnili i zástupci Evropské federace stavebního průmyslu (FIEC).

Po několika dalších intenzivních jednáních, vedených v důsledku pandemie prostřednictvím videokonferencí, byla na konci roku 2020 registrována nezisková asociace ACRP. První řádná valná hromada se uskutečnila 13. dubna 2021. Jedním ze zakládajících národních členů je i české Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK), a to společně s kolegy z Belgie, Francie, Finska, Itálie, Německa, Nizozemí, Norska, Řecka a Španělska.

Jaká je tedy aktuální činnost evropské asociace ACRP?

V současné době ACRP pracuje v několika oblastech. V oblasti legislativy a standardizace si ACRP klade za cíl zlepšit právní předpisy týkající se dotčeného odvětví a podílet se na vývoji nových evropských předpisů a norem. 

ACRP se jako platforma pro výměnu informací snaží o sdílení znalostí o technikách, pracovních metodách a systému školení mezi svými členy. V této oblasti si vytyčila řadu cílů, ke kterým patří např. vytvoření srozumitelné technologické dokumentace, stejně jako vytvoření uznatelného systému odborných školení a ověřování nabytých znalostí. To vše je úzce propojeno s oblastí technického poradenství, kde si ACRP klade za cíl vytvořit soubor znalostí pro výměnu technické a právní praxe při údržbě konstrukcí a budov. 

V oblasti vztahu s odbornou veřejností, propagace a marketingu zaměřuje svou činnost na přípravu a organizaci mezinárodních akcí a konferencí za účelem navazování kontaktů a setkání s kolegy, možnosti sdílení znalostí a práce na společných projektech. ACRP si také klade za úkol podporovat údržbu staveb a činnost svých členů prostřednictvím tiskových zpráv, zpravodajů, sociálních sítí a souvisejících akcí.

Vytvářením odborných sítí s dalšími národními a mezinárodními organizacemi za účelem podpory synergií představuje ACRP na evropské úrovni institucionálně odborný cech.

Pokud bych měl být ještě konkrétnější, tak v rámci asociace pracují aktuálně čtyři pracovní skupiny, které řeší konkrétní odborné oblasti.

Pracovní skupina WG1 Technická komise je stálá skupina a jejím úkolem je řešit veškeré odborné technické záležitosti, které nejsou zahrnuty v žádné ze stávajících pracovních skupin. Tato technická komise může jednat v důsledku naléhavosti (např. poskytnout odborné poradenství v případě nehody) nebo poskytovat informace o obecných technických tématech, kterým se asociace věnuje. Technické komisi předsedá prezident asociace Christian Tridon z Francie.

Pracovní skupina WG2 Mosty pokrývá všechna základní témata týkající se tohoto typu strategické pozemní komunikační infrastruktury, včetně materiálů, konstrukcí, poruch a doporučených diagnostických a monitorovacích činností, oprav a údržby. Cílem pracovní skupiny je shromažďovat, připravovat a sdílet informace týkající se souboru osvědčených postupů pro opravy, vyztužení a ochranu mostů. Koordinátorem této skupiny je Christian Tridon z Francie. 

Pracovní skupina WG3 Námořní konstrukce se věnuje zvláštní péči o všechny typy infrastruktury a stavební konstrukce, které jsou v těsném kontaktu s mořským prostředím. Jejím cílem je shromažďovat, připravovat a sdílet informace týkající se příležitostí, výzev a řešení jakéhokoli typu stavby, která má přímý kontakt s mořskou vodou. Podporuje diskuze a společnou práci na základních pokynech týkajících se standardizace a doporučení pro bezpečný rozvoj těchto odborných činností. Koordinátorem této skupiny je Paul Stavem z Norska. 

Pracovní skupina WG4 Technologie se zabývá zabezpečením a ochranou společných zájmů členů ACRP v oblasti oprav a sanací betonových konstrukcí a výztuže (zejména v oblasti technických informací, tvorby rozvojových plánů, koordinace v oblasti normalizace, koordinace v oblasti technického rozvoje, koordinace poradenských služeb atd.) Cílem skupiny je shromažďovat, připravovat a sdílet informace o souboru technik pro každou ze čtyř základních fází sanace (diagnostika, projekt, provádění, monitorování a údržba), zesilování a ochrany betonových konstrukcí. Koordinátorem této skupiny jsem byl zvolen já jako zástupce SSBK z České republiky.

Setkání ACRP v Paříži v roce 2019
Kde se mohou naši čtenáři s asociací ACRP v nejbližší době setkat?

Dnešní doba je bohužel poznamenána omezeními, která nám s sebou přinesla situace kolem pandemie. Původně mělo být jedno z prvních společných setkání zástupců ACRP s českými kolegy v rámci SSBK připravovaného mezinárodního sympozia sanací betonových konstrukcí Sanace 2021, které mělo proběhnout v květnu letošního roku v Brně. Bohužel jsme byli nuceni jeho konání opět přesunout, a to až na konec září letošního roku. Nyní pevně věříme, že nám to již situace dovolí, a sympozium se v termínu 30. 9. až 1. 10. 2021 v Brně konat opravdu bude.

Předcházet sympoziu Sanace bude konference Le Pont 2021 na konci září v Toulouse ve Francii, která se bude věnovat účinkům klimatických změn na stavební konstrukce. Akci pořádá náš francouzský člen organizace (STRRES). A na přelomu listopadu a prosince tohoto roku budou následovat Beton-grehabiliteringsdagene 2021 – Dny sanací betonových konstrukcí 2021 v norském Oslu. Ty se budou věnovat sanacím zejména betonových konstrukcí. Akci pořádá náš norský člen Norsk forening for betongrehabilitering (NFB).

Pokud vás zajímá více informací, neváhejte a oslovte kancelář Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (ssbk.eu).

Autor