Sanácia havarijného stavu polyfunkčného objektu centroom v Piešťanoch

15. 6. 2020 - Sanace a rekonstrukce |

Prvé problémy objektu Centroom v Piešťanoch sa objavili skorým vznikom trhlín na nenosných murovaných konštrukciách ešte počas zhotovovania v roku 2010. Po pasportizácii trhlín a jej vyhodnotení odborný posudok [5] jednoznačne poukazoval na významné nerovnomerné sadanie v strednej časti objektu, odporúčal nerobiť len kozmetické úpravy, ale geodetické merania na potvrdenie príčin. Objednávateľ pasportizácie trhlín sa však ozval až po piatich rokoch v roku 2015. Rozvoj trhlín a vznik nových trhlín neprestal ani v priebehu piatich rokov (kozmetické úpravy boli nepostačujúce). Posudok z roku 2015 [6] – po dodaní geodetických meraní aj z roku 2010 – preukázal ako hlavnú príčinu vzniku trhlín nerovnomerné sadanie objektu. Pri posudzovaní deformácií stropných dosiek nad 2. a 3. NP v roku 2015 sa ukázalo, že je nutná rozsiahla sanácia budovy z dôvodu nedostatočnej spoľahlivosti všetkých stropných lokálne podopretých železobetónových dosiek na odolnosť v pretlačení a nedostatočnej odolnosti stĺpov v 1. NP.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

Rehabilitation of the critical state of a polyfunctional building “centroom” in Piešťany

The first problems of the Centroom building in Piešťany appeared with the early formation of cracks on non-load-bearing masonry structures during construction in 2010. After passportiza­tion of cracks and its evaluation, expert opinion [5] clearly pointed out significant uneven set­tling in the middle of the building, recommended not to make only cosmetic modifications, but geodet­ic measurements to confirm the causes. However, the customer of the passportization of cracks made contact only after five years, in 2015. The development of cracks and the emer­gence of new cracks did not stop even within the 5 years (cosmetic modifications were insufficient). The report from 2015 [6] – after the delivery of geodetic measurements also from 2010 – proved as the main cause of cracks uneven settlement of the object. When assessing the deformations of ceiling slabs above the 2nd and 3rd floors in 2015, it turned out that extensive renovation of the building is necessary due to insufficient reliability of all locally supported reinforced concrete ceiling slabs for compressive resistance and insufficient resistance of columns in the 1st floor.


Související články

3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Konverzia národnej kultúrnej pamiatky Spilka v Bratislave

V roku 2019 bola ukončená stavebná časť obnovy a konverzie objektu Spilky zaniknutého ­bratislavského pivovaru Stein. Spilka bola so svojou kupolou po dlhé desaťročia dominantou pivovaru a významnou súčasťou siluety mesta. V prvej časti sa článok vracia do histórie, ­rozoberá...
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Stavební úpravy a obnova vnějšího pláště vodojemu v Poděbradech

Článek popisuje opravu vodojemu v Poděbradech, který je od roku 2010 uveden na seznamu kulturních památek České republiky. Oprava spočívala zejména v odstranění příčin poruch vnějšího pláště a jeho obnově.
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Rekonštrukcia kolonádového mosta v Piešťanoch

Kolonádový most cez Váh spája mestské centrum Piešťan s Kúpeľným ostrovom. Svojou dĺžkou takmer 157 m sa radí k najdlhším krytým mostom na Slovensku. Objekt je zapísaný do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky a do svetového zoznamu špičkových diel funkci...