Konverzia národnej kultúrnej pamiatky Spilka v Bratislave

15. 6. 2020 - Sanace a rekonstrukce |

V roku 2019 bola ukončená stavebná časť obnovy a konverzie objektu Spilky zaniknutého ­bratislavského pivovaru Stein. Spilka bola so svojou kupolou po dlhé desaťročia dominantou pivovaru a významnou súčasťou siluety mesta. V prvej časti sa článok vracia do histórie, ­rozoberá architektúru, konštrukcie, technológiu pôvodného objektu a popisuje príbeh jeho ­obnovy. V druhej časti sa podrobnejšie venuje železobetónovým konštrukciám a ich sanácii.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Conversion of Spilka – cultural monulemt in Bratislava

In 2019, the construction part of the renovation and conversion of the Spilka building (fermentation room) of the defunct Bratislava brewery Stein was completed. Spilka, with its dome, has been the dominant feature of the brewery for many decades and an important part of the city’s silhouette. In the first part, the article returns to history, discusses the architecture, construction, technology of the original building and describes the story of its restoration. The second part deals in more detail with reinforced concrete structures and their rehabilitation.


Související články

3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Sanácia havarijného stavu polyfunkčného objektu centroom v Piešťanoch

Prvé problémy objektu Centroom v Piešťanoch sa objavili skorým vznikom trhlín na nenosných murovaných konštrukciách ešte počas zhotovovania v roku 2010. Po pasportizácii trhlín a jej vyhodnotení odborný posudok [5] jednoznačne poukazoval na významné nerovnomerné sadanie v stre...
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Rekonštrukcia objektu na Štefánikovej ulici č.1 v Bratislave

V príspevku je popísaný postup pri veľmi náročných a rozsiahlych sanačných prácach na jednotlivých nosných konštrukciách objektu na Štefánikovej ulici č. 1 v Bratislave. Ide o hlavne betónové, ale aj oceľové, murované a drevené konštrukcie.