Parkovací dům Jana Gayera

Vstup do parkovacího domu Jana Gayera (foto: Miloš Šálek)

I navýsost monofunkční stavba jako je parkovací dům může zaujmout. A přesně to je případ parkovacího domu Jana Gayera v Hradci Králové. Architekti při návrhu a stavaři při realizaci pracovali s ohledem na umístění domu v širším historickém centru města, s ohledem na areál Gayerových kasáren, ve kterém je situován, a s ohledem na archeologický nález v místě stavby. Osobitý je i vnější plášť tvořený stěnami z monolitického betonu v kombinaci se svislými modřínovými lamelami, které umožňují průhledy objektem.

Původní zástavba (foto: archiv ateliéru architekti & partneři)

Nový parkovací dům se nachází v areálu Gayerových kasáren v ochranném pásmu městské památkové rezervace v Hradci Králové v těsné návaznosti na historický střed města, městských a krajských institucí. Nahradil dřívější urbanisticky a architektonicky nevhodné komerční a technické objekty. Jeho hlavním cílem je samozřejmě snížit deficit parkovacích míst v centru města, avšak svým zdařilým pojetím napomáhá i k celkové výtvarné rehabilitaci daného místa. Uvolněním dřívější parkovací plochy se navíc může střed areálu proměnit v otevřenou plochu vhodnou pro nejrůznější společenské a kulturní akce.

Vizualizace areálu
Tab. 1 Betony pro stavbu

Historie

Gayerova kasárna dlouhá desetiletí sloužila armádním účelům. To bylo důvodem jejich uzavření pro veřejnost. Po ochodu armády byl areál postupně zpřístupňován, nedošlo však k jeho obnově či stavebním úpravám. K těm se přistoupilo až s výstavbou parkovacího domu Jana Gayera.

Po demolici stávajících objektů, které sloužily pro veterinární ordinaci a zázemí technických služeb města Hradce Králové, a zahájení výstavby parkovacího domu byly v místech polozapuštěného podlaží odhaleny historické cihelné konstrukce.

Archeologický nález zdiva kasematní budovy, která bývala součástí hradecké pevnosti z konce 18. století (foto: archiv ateliéru architekti & partneři)

V reakci na významný archeologický nález základového a částečně i nadzemního zdiva kasematní budovy vestavěné do pětiúhelného bastionu, který byl součástí systému hradecké pevnosti z konce 18. století, došlo k úpravě projektu parkovacího domu tak, aby základové piloty parkovacího domu byly vedeny mimo nalezené historické konstrukce.

Zásadní úprava projektu parkovacího domu spočívala v realizaci trámového stropu, tak aby bylo do budoucna umožněno opětovné odkrytí a zpřístupnění jedinečné pevnostní architektury. Masivní betonové trámy nyní roznášejí koncentrované zatížení od sloupů vrchní stavby do velkoprůměrových pilot vetknutých do podloží.

Upravený projekt — základové piloty jsou vedeny mimo nalezené historické konstrukce a mastivní betonové trámy do nich roznášejí koncetrované zatížení od sloupů vrchni stavby (foto: archiv ateliéru architekti & partneři)

Urbanistické a architektonické řešení

Řešené území je vepsáno do půdorysných obrysů jednoho z bastionů barokní pevnosti, součástí celého areálu jsou i části původních kavalírů a budova fortny. Objekt novostavby parkovacího domu je rozdělen do dvou hlavních hmot. Větší z nich, která navazuje na severní vnější hranici bloku (Šimkovu ulici), se hmotově přizpůsobuje oběma dominantním budovám Gayerových a Vrbenského kasáren. Druhá část je o půl patra nižší a v podélném směru také kratší. Uzavírá vnitřní náměstí (původní execírplac) vymezené v dalších směrech kasematy I a II a budovou fortny, která je podélnou osou rovnoběžná s ulicí Československé armády a tvoří jižní hranici areálu. Mezi hmoty dvou hlavních bloků parkovacího domu jsou vloženy vertikální komunikace – rampy, schodiště a výtah. V přízemí jsou i další prostory určené pro zázemí objektu (toalety, sklady, technické zázemí).

Typické patro parkovacího domu s průhledy ven (foto: Miloš Šálek)

Architektonické řešení parkovacího domu vychází z účelu objektu s důrazem na maximální transparentnost, umožňující průhledy objektem. Jedná se o železobetonový monolitický skelet se ztužujícími komunikačními jádry. Vodorovné konstrukce jsou bezprůvlakové monolitické spádované desky. Vnější plášť, který se významnou měrou podílí na osobitém charakteru domu, tvoří stěny z monolitického betonu a svislé modřínové lamely lichoběžníkového tvaru. Objekt je zastřešen plochou střechou se štěrkovým kačírkem v šedobílém odstínu.

Pohled dovnitř skrz modřínové lamely (foto: Miloš Šálek)

Dispoziční řešení

Nově zřízený vjezd do objektu je vybudován z kruhové křižovatky v ulici Šimkova. Každá z hmot novostavby obsahuje podélný vnitřní komunikační prostor, na který navazují příčně umístěná parkovací stání. Obě hmoty objektu jsou od sebe výškově posunuty v typickém podlaží o půl patra, tj. o 1,4 m, a navzájem jsou propojeny obousměrnými rampami se sklonem 9°. Dům nabízí 284 parkovacích míst včetně 35 míst pro vozidla na plynná paliva (CNG, LPG), 18 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, 10 stání pro vozidla osob doprovázejících dítě v kočárku a čtyři parkovací místa opatřená dvojicí dobíjecích stanic pro elektromobily. 

Půdorys základů
Půdorys 1. NP
Řez

Vertikální pohyb osob mezi jednotlivými podlažími zajištují schodiště a výtah. Vstupy pro pěší k parkovacím místům a do zázemí parkovacího domu jsou umístěny z kratších stran spojovacího krčku (na východní a západní straně). Ve východní vstupní části se nachází toalety pro imobilní a přebalovací kabina, v západní vstupní části potom WC muži, WC ženy a úklidová místnost. Vnitřní prostory 1. NP mezi hlavními hmotami parkovacího domu a rampami slouží jako technické a technologické zázemí.

Z výstavby

První betonáže desek probíhaly v letních měsících. Vzhledem k tomu, že bylo v té době běžně přes 30 °C, byly práce odloženy o cca 10 dní, kdy byly teploty alespoň o trochu nižší. Po betonáži se deska vždy zakryla geotextilií a kropila se, sloupy byly obalovány strečovou fólií. V zimě se přistupovalo k zimním opatřením – k zakrytí a temperování.

Z výstavby (foto: archiv ateliéru architekti & partneři)

Od projektovaných a předepsaných pohledových betonů dle normových standardů bylo po dohodě s investorem a stavbou upuštěno. Bylo však dohodnuto odsouhlasení spárořezů bednění autorem projektu a určení vizuálně důležitých stěn, u kterých betonáři použili nové bednicí dílce a měli si dát si záležet na jejich vzájemném slícování při montáži bednění. V místech, kde bylo nutné přistoupit k opravě betonové plochy, bylo při použití chemické stěrky požadováno zachovat nebo vytvořit zdání uceleného dílce, tj. nerozmazat stěrku doztracena.

U vjezdu ze severní strany jsou umístěny dva betonové pylony s textem, který připomíná československého legionáře Jana Gayera, po němž je dům pojmenován. Při jejich výrobě v závodě Prefa Nový Bydžov byl použit samozhutnitelný beton a matrice z elastického polyuretanu, kterou zhotovila firma Reckli.

Závěr

Parkovací dům Jana Gayera získal v soutěži Stavba roku 2019 Cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za prvky Smart Cities. 

group-8 Created with Sketch.

„Přístup a vizionářství investora a projekčního týmu nejen ve vztahu k použití prvků Smart Cities, ale i v návaznosti přípravy na jejich další rozvoj. Budova parkovacího domu je výjimečná architektonickým ztvárněním, promyšleností detailů i vlastním stavebním provedením“.

Hodnocení poroty

Parkovací dům byl zprovozněn 5. června 2019 a již od svého otevření se těší velkému zájmu. Potěší také cenou parkování – ta činí 10 Kč za první, 10 Kč za druhou hodinu parkování, za každou další hodinu se připočítávájí 2 Kč, rezidenti zaplatí za roční parkovací kartu 3 000 Kč. 

Plášť z modřínových lamel, resp. průhledy dovnitř objektu vyniknou i v noci (foto: Miloš Šálek)

Věnováno čs. legionáři por. Janu Gayerovi (1885 – 1918):

group-8 Created with Sketch.

… Zbývalo asi 200 metrů, Gayer zvolal: „Ještě dvě stě metrů a budeme u cíle, jen vydržet, neochabovat!“ Zmatek z neustupujících Čechoslováků začal zachvacovat bolševiky v jejich opevněných pozicích. Gayer se odhodlaně vztyčil a vzpřímen vyrazil proti nepříteli. Za ním se zvedl celý jeho pluk. Vzápětí však byl Gayer v silné palbě těžce raněn a s prostřílenýma oběma nohama klesl k zemi. Odmítl pomoc a vybízel ostatní k pokračování v útoku. Posílal všechny dál: „Jen kupředu hoši, žeňte tu svoloč!“ Zranění jejich oblíbeného velitele vydráždilo Čechoslováky až k zuřivosti a 4. pluk se vrhl na nepřítele jako nezastavitelná vichřice, kdy, přestože se tvrdě bránil, ho zcela rozprášil… 

– Lipjagy 04.06.1918-

Pavel J. Kuthan, 2017

Autoři

Parking House Jan Gayer

Even a highly monofunctional building such as a parking house can attract attention. And this is exactly the case of Parking House Jana Gayera in Hradec Králové. The architects at the design and the builders during the work worked with regard to the location of the house in the wider historical centre of the city, with regard to the area of Gayer Barracks in which it is situated, and with regard to the archaeological finding on the site. The outer casing is made of monolithic concrete walls in combination with vertical larch lamellas, which allow viewing through the object.


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Parkovací dům pro kola

Holanďané byli horlivými cyklisty vždy a cyklistiku společně s veřejnou dopravou upřednostňuje v Nizozemí stále větší počet lidí i v současnosti. V loňském roce otevřeli v revitalizovaném centru Utrechtu parkovací dům pro jízdní kola, který je s 12 656 místy největší stavbou s...