Výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6 vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od zimního semestru 2022/2023 nebo podle dohody a s úvazky podle rozsahu působení. Předpokládá se zejména výuka v českém jazyce, resp. u vybraných předmětů i v anglickém jazyce. Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 6. 6. 2022.

1) PRO ÚSTAV TEORIE A DĚJIN ARCHITEKTURY (Ú 15113):

 • 1 místo docenta/​docentky nebo odborného asistenta/​odborné asistentky – přednášejícího/​cí předmětu Filosofie, sociologie a psychologie se zaměřením na filosofii a její průměty s architekturou a s předpokládaným zapojením do vědeckovýzkumné a publikační činnosti ústavu.

Požadavky: magisterské nebo doktorské VŠ vzdělání v příslušném oboru; u místa docenta / docentky jmenování v oboru; profesionální kvality, vědecká a publikační aktivita včetně účasti na konferencích, zkušenosti přednášejícího. Očekávána je aktivní znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole jsou vítány.

2) PRO ÚSTAV URBANISMU (Ú 15119):

 • 1 místo vedoucího/​cí ateliéru se zařazením docent/​ka nebo odborný asistent/​ka s perspektivou habilitace.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oboru architektura a urbanismus; u místa docenta / docentky jmenování v oboru, u odb. asistenta/​asistentky předpoklady pro zahájení habilitačního řízení; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka. Znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

3) PRO ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I (Ú 15127):

A) 1 místo odborného asistenta/​odborné asistentky ateliéru Ing. arch. Vojtěcha Sosny;

B) 4 místa odborných asistentů/​tek ateliérů základů architektonického navrhování (ZAN):

 • 1 místo odborného asistenta/​odborné asistentky ateliéru ZAN Ing. arch. Darii Balejové Bártové;
 • 1 místo odborného asistenta/​odborné asistentky ateliéru ZAN Ing. arch. Martiny Buřičové;
 • 1 místo odborného asistenta/​odborné asistentky ateliéru ZAN Ing. arch. Šárky Sodomkové;
 • 1 místo odborného asistenta/​odborné asistentky ateliéru ZAN doc. Ing. arch. Pavla Ullmanna.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 3 roky praxe v oboru architektura a urbanismus; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka. Znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

4) PRO ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ II (Ú 15128):

A) 2 místa odborných asistentů/​tek ateliérů základů architektonického navrhování (ZAN):

 • 1 místo odborného asistenta/​odborné asistentky ateliéru ZAN Ing. arch. Kateřiny Rottové, Ph.D.;
 • 1 místo odborného asistenta/​odborné asistentky ateliéru ZAN Ing. arch. Lucie Kirovové, Ph.D.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 3 roky praxe v oboru architektura a urbanismus; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka. Znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

5) PRO ÚSTAV DESIGNU (Ú 15150):

 • 1 místo vedoucího/​cí ateliéru se zařazením docent/​ka nebo odborný asistent/​ka s perspektivou habilitace

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v příslušném oboru; u místa docenta / docentky jmenování v oboru, u odb. asistenta/​asistentky předpoklady pro zahájení habilitačního řízení; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v oblasti designu, aktivní znalost anglického jazyka. Znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, tvůrčí, pedagogické, resp. publikační a   vědecké činnosti včetně ohlasů (citací);
 • ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech;
 • u pozic zaměřených na výuku ateliérové tvorby ukázky stěžejních prací ve formátu A4;
 • u míst vedoucích ateliérů (pozice ad 2 a ad 5) písemnou představu o koncepci a zaměření ateliéru,  u místa přednášející/​ho (pozice ad 1) písemnou představu o koncepci a zaměření výuky předmětu a výzkumu.

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze — Fakulta architektury, osobní oddělení — výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 a současně v elektronické podobě na adresu benesova@fa.cvut.cz.

V Praze dne 5. 5. 2022

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

děkan

více informací zde