Studium abraze cementových kompozitů

10. 6. 2021 - Architektura |

Cílem článku je popsat možnosti zkoušení odolnosti povrchů cementových kompozitů vůči abrazi z pohledu stávajících norem a zahraničních normovaných i nenormovaných postupů. V textu jsou popsány některé způsoby narušení povrchů působením abraze na různých typech konstrukcí, přičemž hlavní zřetel je brán na abrazi povrchů vyvolanou rychle proudící vodou s unášenými pevnými částicemi. V druhé části příspěvku je popsán experiment, při kterém byly testovány cementové kompozity s využitím nové metody pomocí ultrazvukové kavitace, jež simuluje abrazivní účinky rychle proudící vody.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Study of Abrasion of Cement-based Composites

The aim of the article is to describe the means of testing for abrasion resistance of surfaces of cement composites considering national standards as well as foreign methods, both standardised and not standardised. Several types of surface damage caused by fast­flowing water are described in the first part. The focus is on abrasion of surfaces caused by fast flowing water carrying solid particles. The second part describes an experiment in which cement composites were tested using a new ultrasonic cavitation method, which simulates the abrasive efects of fast flowing water.