Využití statického modelování v programu Atena k analýze soudržnosti výztuže s UHPC vystaveným vysokým teplotám

Článek se zabývá numerickou analýzou soudržnosti ocelového (předpínacího) lana s UHPC, jenž byl ohřát na vyšší teploty a následně ochlazen. Při numerické analýze byly porovnány materiálové vlastnosti UHPC experimentálně zjištěné za referenční teploty 20 °C, po ohřátí na teploty 200, 400 a 600 °C a po následném vytemperování na běžnou teplotu. Výsledné průběhy posunu výztuže vůči betonu závislého na tahové síle zjištěné při numerické analýze byly porovnány s experimentálními výsledky. Výsledky slouží k nakonfigurování modelu cementového kompozitu pro náročnější simulace konstrukcí a zatěžovacích stavů.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Use of static modeling in the Atena program for analysis of bond of reinforcement with UHPC exposed to high temperatures

This article deals with the numerical analysis of the bond of a steel bar (prestressing strand) with UHPC heated to higher temperatures and subsequently cooled. Numerical analysis was performed with experimentally determined material properties of UHPC at a reference temperature of 20 °C and further after heating to temperatures of 200, 400 and 600 °C and subsequent annealing to normal temperature. The resulting deflection depending on the pulling force from the numerical analysis were compared with the experimental results. The results are used to configure the cement composite model for more demanding simulations of structures and load cases.


Související články

6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Věda a výzkum

Stanovení pevnosti betonu podle ČSN EN 13791 (2020)

Nová norma ČSN EN 13791 (2020) uvádí postupy stanovení charakteristické pevnosti betonu v existujících konstrukcích na základě zkoušek vzorků odebraných z konstrukce. Příspěvek zdůrazňuje význam testování odlehlých hodnot a kriticky hodnotí postupy odhadu charakte­ristických p...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Věda a výzkum

Zacelení trhlin v cementových kompozitech obsahujících bakterie a ochranné polymery při různých teplotách

Autonomní zacelování trhlin v betonu pomocí biokalcifikace se v posledních dvou desetiletích stalo terčem zájmu. Tento článek je zaměřen na dvě hlavní otázky tzv. samohojitelného biobetonu, tj. ochranu bakteriálních spor uložených v cementové matrici a chování materiálu při ní...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Věda a výzkum

Riziko křehkého porušení železobetonových prvků konstrukčně vyztužených na účinky smyku a kroucení

V oblastech železobetonových konstrukčních prvků, kde nevzniknou trhliny od posouvající síly a/nebo krouticího momentu, není dle ČSN EN 1992 třeba počítat smykovou výztuž a postačuje provést pouze minimální (konstrukční) vyztužení. Na základě parametrické studie a nelineárních...