Riziko křehkého porušení železobetonových prvků konstrukčně vyztužených na účinky smyku a kroucení

15. 12. 2020 - Inženýrské stavby

V oblastech železobetonových konstrukčních prvků, kde nevzniknou trhliny od posouvající síly a/nebo krouticího momentu, není dle ČSN EN 1992 třeba počítat smykovou výztuž a postačuje provést pouze minimální (konstrukční) vyztužení. Na základě parametrické studie a nelineárních numerických modelů předložený článek ukazuje, že pro běžné čtvercové, obdélníkové a kruhové průřezy může toto doporučení normy snadno vést k návrhu nedostatečně únosné výztuže. V případě vzniku jediné trhliny poté hrozí riziko náhlého křehkého porušení celého prvku, které může nastat např. i pro malé obdélníkové průřezy od velikosti 100 × 300 mm.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Risk of a brittle failure of the concrete members with the minimum shear and torsional reinforcement

According to the ČSN EN 1992, a shear reinforcement of the concrete member does not need to be checked when no cracks occur due to the shear force and/​or the torsional moment; in such a case only the minimum shear reinforcement is required. This presented parametric study and nonlinear numerical models show that the recommendation of the Eurocode 2 may easily lead to the design of the insufficient reinforcement for common rectangular and circular cross-section. Subsequently, if a single shear crack occurs, a sudden brittle failure of the whole member may follow, for example even for a small cross-section with dimensions 100 × 300 mm.


Související články

6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Věda a výzkum

Využití statického modelování v programu Atena k analýze soudržnosti výztuže s UHPC vystaveným vysokým teplotám

Článek se zabývá numerickou analýzou soudržnosti ocelového (předpínacího) lana s UHPC, jenž byl ohřát na vyšší teploty a následně ochlazen. Při numerické analýze byly porovnány materiálové vlastnosti UHPC experimentálně zjištěné za referenční teploty 20 °C, po ohřátí na teplot...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Věda a výzkum

Zacelení trhlin v cementových kompozitech obsahujících bakterie a ochranné polymery při různých teplotách

Autonomní zacelování trhlin v betonu pomocí biokalcifikace se v posledních dvou desetiletích stalo terčem zájmu. Tento článek je zaměřen na dvě hlavní otázky tzv. samohojitelného biobetonu, tj. ochranu bakteriálních spor uložených v cementové matrici a chování materiálu při ní...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Věda a výzkum

Stanovení pevnosti betonu podle ČSN EN 13791 (2020)

Nová norma ČSN EN 13791 (2020) uvádí postupy stanovení charakteristické pevnosti betonu v existujících konstrukcích na základě zkoušek vzorků odebraných z konstrukce. Příspěvek zdůrazňuje význam testování odlehlých hodnot a kriticky hodnotí postupy odhadu charakte­ristických p...