Blahopřejeme Vladimíru Brejchovi k jeho významnému jubileu

Ing. Vladimír Brejcha, FEng., viceprezident Inženýrské akademie České republiky, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce a vynikající odborník v oblasti betonových mostů, ekologických mostů, předpjatého betonu a vláknobetonů oslavil 22. února 75 let.

Ing. Brejcha se narodil v roce 1945 v Praze. V letech 1959 až 1963 studoval na SPŠS Dušní s dopravním zaměřením, následně v letech 1963 až 1968 studoval obor konstrukce a dopravní stavby na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V roce 1969 pracoval jako projektant u firmy Ways und Freytag v Německu, poté v letech 1969 až 1973 v projektové správě podniku Stavby silnic a železnic (SSaŽ) závod 2 – Mosty. Svoje vynikající nadání a odborné, organizační a inovační schopnosti prokázal již v letech 1973 až 1977 vedením stavby velkého dálničního mostu o délce 462 m ve Hvězdonicích, kde byla v tehdejším Československu poprvé použita výsuvná skruž. V roce 1977 byl pod jeho vedením při výstavbě lávky ve Hvězdonicích také jako úplně poprvé aplikován předpjatý zavěšený pás v ČSR. Na tyto inovační přínosy mu bylo uděleno autorské osvědčení.

V letech 1977 až 1980 pracoval v technické skupině podniku SSaŽ závod 2 – Mosty. V letech 1980 až 1986 uplatnil své zkušenosti z výstavby mostu ve Hvězdonicích na dálničním mostu v Berouně a jako vedoucí střediska v letech 1986 až 1989 řídil výstavbu zavěšeného mostu v Táboře. Následovalo první použití příhradového nosu při výstavbě vysouvaného mostu v Davli s rozpětím hlavního pole 80 m.

V roce 1989 se stal technickým náměstkem závodu SSaŽ Mosty, v letech 1990 až 2002 byl generálním ředitelem podniku Stavby mostů Praha a dodnes je v tomto podniku prokuristou. V současné době působí jako mostní expert na rekonstruovaném úseku dálnice D1 Mirošovice – Hvězdonice.

Mezi nejvýznamnější výsledky práce Ing. Brejchy z jiné oblasti náleží zejména pilotní projekt a realizace dřevěného ekoduktu na dálnici D1 Mengusovce – Jánovce na Slovensku v roce 2008, který byl vyznamenán Cenou Inženýrské akademie ČR.

Rozsáhlá badatelská činnost Ing. Brejchy je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj. Dosažené výsledky nacházejí bezprostřední praktické uplatnění, zásadním způsobem posunuly úroveň poznání a podílely se na vytvoření „pražské školy kompozitních prvků a konstrukcí“. Jeho řešitelský tým ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT získal významná ocenění za praktické aplikace, zejména za uplatnění vláknobetonu, např. mezinárodní cenu VINCI Innovation Award 2011 za vývoj předpjatého vláknobetonového sloupku protihlukových stěnových systémů a cenu VINCI Innovation Award 2008 za mostní římsu vyrobenou z vláknobetonu s polypropylénovými vlákny. V letech 2006 až 2014 získal Ing. Brejcha pět užitných vzorů na výrobky z vláknobetonu a v tomto období byl též zapojen do řešení dvou grantových projektů s tématikou vláknobetonu. V roce 2014 byl projekt Obkladový tenkostěnný panel z vláknobetonu autorského kolektivu Ing. Brejchy a jeho spolupracovníků v soutěži o Cenu Inženýrské akademie ČR oceněn čestným uznáním. V současné době je řešitelem grantového projektu TAČR Hlukové zátěže v obytných oblastech při vyústění městských tunelů. Jeho cílem je návrh technických opatření a optimálních metod včetně realizací pro snížení nepřijatelně vysoké úrovně hladiny hluku v obydlených oblastech v okolí výjezdů z intravilánových tunelů, která je způsobena dopravním provozem, čímž je velmi významně ovlivněno životní prostředí v okolní bytové zástavbě.

Za celoživotní práci a aktivitu ve své inženýrské a manažerské činnosti se Ing. Brejchovi dostalo řady mimořádných ocenění a uznání. Od roku 2006 byl členem Vědecké rady Stavební fakulty ČVUT, byl zvolen viceprezidentem prestižní Inženýrské akademie České republiky, bylo mu uděleno čestné členství České betonářské společnosti ČSSI. Je členem IABSE, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Hospodářské komory. Stavební fakulta ČVUT jej vyznamenala Šolínovou medailí a v roce 2014 získal medaili Českého svazu stavebních inženýrů.

Ing. Vladimír Brejcha působí v oboru mostů již 50 let a během své práce dosáhl vynikajících výsledků a vysokého uznání. Do dalších let mu přejeme mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví, aby se ještě dlouho těšil z plodů své práce.

3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Úvodník

Sanácie stavieb…

Milé kolegyne a kolegovia, vážení čitatelia časopisu Beton, dnes sa nedá začať  inou témou ako Covid 19. V každej dobe, keď sa v spoločnostiach akéhokoľvek zriadenia vyskytli krízy, či už z pohľadu zdravotného, ekonomického, povojnového..., stavebníctvo bolo jedno z prvých odv...
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Konverzia národnej kultúrnej pamiatky Spilka v Bratislave

V roku 2019 bola ukončená stavebná časť obnovy a konverzie objektu Spilky zaniknutého ­bratislavského pivovaru Stein. Spilka bola so svojou kupolou po dlhé desaťročia dominantou pivovaru a významnou súčasťou siluety mesta. V prvej časti sa článok vracia do histórie, ­rozoberá...
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Normy – jakost – certifikace

Zásadní změny v posuzování betonu v konstrukcích podle nového vydání ČSN EN 13791

Nové vydání normy ČSN EN 13791 [1] prošlo zásadní revizí. Poskytuje podrobnější návod k uplatňování zkušebních postupů, zejména s ohledem na definování výsledků zkoušek, měření, objemu betonu hodnocené konstrukce či její části, umístění zkoušky a testovací oblasti. Zabývá se o...