Zajištění stavební jámy pro DRN a podchycení historicky cenných objektů v centru Prahy

Začátkem druhé poloviny roku 2014 bylo dokončeno zajištění hluboké stavební jámy paláce DRN v centru Prahy. Hloubka výkopu dosahovala přes 14 m, dno se nacházelo 4 m pod úrovní hladiny podzemní vody a cca 2 m pod úrovní povrchu skalního podloží. Hlavní část po obvodu stavební jámy byla zajištěna pomocí tělesa tryskové injektáže kotveného ve více úrovních. Na necelé třetině obvodu bylo použito záporové pažení doplněné tryskovou injektáží pod úrovní hladiny podzemní vody. Součástí zajištění stavební jámy bylo i rozsáhlé dočasné podchycení památkově chráněných dvorních křídel objektu Mikulandská 7 pomocí ocelové konstrukce a mikropilotových bárek.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Související články

DRN

S výstavbou víceúčelového domu DRN na Národní třídě v Praze probíhala současně i důkladná a citlivá rekonstrukce sousední budovy barokního Schönkirchovského paláce. Obě stavby jsou vzájemně propojené, novostavba na původní objekt navazuje, prorůstá jej a stávají se harmonickým...

Betony pro DRN

Vzhledem k velikosti a náročnosti stavby a také vzhledem k řadě použitých technologií při jejím zhotovení lze DRN bez nadsázky nazvat palácem betonovým. Stavba, u které nebyla hlavním kritériem co nejnižší cena a nejkratší doba výstavby, ale u které šlo především o to postavit...