ZKRATKY

AD        autorský dozor zhotovitele dokumentace
BOZPbezpečnost a ochrana zdraví při práci
CBKcementobetonový kryt
ČHMÚČeský hydrometeorologický ústav
ČIA    Český institut pro akreditaci
DSPprojektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
DSPSdokumentace skutečného provedení stavby
DOSprojektová dokumentace pro ohlášení stavby
DSPprojektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
DSPSdokumentace skutečného provedení stavby
DURdokumentace pro vydání územního rozhodnutí
DUSdokumentace k žádosti o územní souhlas
CHRLchemické rozmrazovací látky
KZPkontrolní a zkušební plán (zpravidla samostatná příloha TePř)
MDMinisterstvo dopravy ČR
MPmetodický pokyn
OPobchodní podmínky (smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem, zvláštní podmínky nebo smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, zvláštní podmínky)
OP‑Dobchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
OTSKPoborový třídník stavebních konstrukcí a prací
PDPSprojektová dokumentace pro provádění stavby
PEHDvysokohustotní polyethylén
PPpolypropylén
PKpozemní komunikace
PKOprotikorozní ochrana, pro ocelové konstrukce vždy myšlena ve smyslu TKP 19B
RDSrealizační dokumentace stavby
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SDstavební dozor
S‑JTSKsystém jednotné trigonometrické sítě katastrální
SJ-PKsystém jakosti v oboru pozemních komunikací
STstudie
TEPtechnologický postup
TePřtechnologický předpis
TKPtechnické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
TPtechnické podmínky (číselná řada MD)
TPVtechnické podmínky výrobce
VLvzorové listy staveb pozemních komunikací
VL‑Ovzorové listy oprav mostů
VOP‑Dvšeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
VTDvýrobní a technická dokumentace
ZDSzadávací dokumentace pro zadání stavby pozemní komunikace
ZTKPzvláštní technické kvalitativní podmínky stavby pozemní komunikace

Zdroj: pjpk.rsd.cz