Portlandské směsné cementy CEM II

Evropská norma ČSN EN 197 – 1 ed. 2 specifikuje celou skupinu portlandských cementů směsných CEM II, které obsahují kromě portlandského slínku jedinou hlavní složku. Portlandské směsné cementy další skupiny obsahují kromě slínku více než jednu hlavní složku. V českých podmínkách jde hlavně o strusku (S), vápenec (L, LL) a popílek (V). Použití více hlavních složek umožňuje vnést do cementu jejich výhodné charakteristické vlastnosti, a tím zvýšit užitnou hodnotu cementu v betonu.

Portlandské cementy s vápencem obsahují kromě slínku, jakou jedinou hlavní složku vápenec (L, LL). Kvalitní a trvale dostupné vápence s minimálním obsahem jiných doprovodných látek umožňují vyrábět pro zákazníka cementy s trvale stabilními vlastnostmi. Každá z hlavních složek má jiný vliv na vlastnosti cementu a jejich optimální kombinace dovoluje vyrobit cement právě požadovaných vlastností. Jemně mletý vápenec má přímý vliv na zlepšení zpracovatelnosti, snížení nebo odstranění odlučivosti vody a stabilizaci barevnosti betonu, na druhé straně může snižovat konečné pevnosti. Struska s popílkem snižují naopak počáteční pevnosti, příznivě však ovlivňují plynulost nárůstu pevností a dosahování vyšších konečných pevností. Dále tyto složky obvykle zvyšují odolnost betonu proti agresivnímu prostředí, zejména proti síranové agresivitě. Popílek zlepšuje vlastnosti čerstvého betonu, zejména čerpatelnost a homogenitu a ve ztvrdlém betonu zlepšuje jeho odolnost vůči působené vody. Jednotlivými složkami lze upravovat granulometrii cementu a regulaci průběhu vývinu hydratačního tepla a tím i snižovat riziko tvorby trhlin.

Označení a složení portlandských směsných cementů CEM II
Druh OznačeníObsah složek a)
[% hm.]
Druhy složek: označení
portlandský struskový cementCEM II/A‑S
CEM II/B‑S
6 až 20
21 až 35
granulovaná vysokopecní struska: S
portlandský cement s křemičitým úletemCEM II/A‑D6 až 10křemičitý úlet: D
portlandský pucolánový cementCEM II/A‑P
CEM II/A‑Q
CEM II/B‑P
CEM II/B‑Q
6 až 20
6 až 20
21 až 35
21 až 35
přírodní pucolán: P
přírodní kalcinovaný pucolán: Q
portlandský popílkový cementCEM II/A‑V
CEM II/A‑W
CEM II/B‑V
CEM II/B‑W
6 až 20
6 až 20
21 až 35
21 až 35
křemičitý popílek: V
vápenatý popílek: W
portlandský cement s kalcinovanou břidlicíCEM II/A‑T
CEM II/B‑T
6 až 20
21 až 35
kalcinovaná břidlice: T
portlandský cement s vápencemCEM II/A‑L
CEM II/A‑LL
CEM II/B‑L
CEM II/B‑LL
6 až 20
6 až 20
21 až 35
21 až 35
vápenec s TOC ≤ 0,5 % hm.: L 
vápenec s TOC ≤ 0,2 % hm.: LL
portlandský směsný cementCEM II/A‑M
CEM II/B‑M
12 až 20
21 až 35
S + D b) + P + Q + V + W + T + L + LL

a) Obsah jiných hlavních složek než portlandský slínek.
b) Obsah křemičitého úletu je omezen do 10 % hmotnosti.

Při výrobě betonu je dnes běžné a neodmyslitelné používání přísad stavební chemie. Super a hyper plastifikátory dokáží upravit reologii a dobu zpracovatelnosti čerstvého betonu na zákazníkem požadovanou hodnotu. Stejné možnosti existují i při použití portlandských cementů směsných a portlandských cementů s vápencem v betonářské praxi.

Použitelnost portlandských směsných cementů CEM II pro různé druhy prostředí
Druh CEM IIX0XC1XC2XC3XC4XD1XD2XD3XF1XF2XF3XF4XA1XA2XA3XM1XM2XM3
CEM II/A‑LXXXXXXXXX3)3)3)oooXXX
CEM II/B‑LXXXooooooooooooooo
CEM II/A‑LLXXXXXXXXXXXXX1)2)1)2)XXX
CEM II/B‑LLXXXooooooooooooooo
CEM II/A‑MXXXXXXXXX3)X3)X1), 2)1), 2)XXX
CEM II/B‑MXXXXX 3)X 3)3)X 3)X 3)3)X 3)3)X 5)X 1), 2), 5)X 1), 2) 5)XX 4)3)

X Použitelný pro daný stupeň vlivu prostředí.
o Použití pro daný stupeň vlivu prostředí je vyloučeno.
1) Při chemické síranové agresivitě se stupněm vlivu prostředí vyšším než XA1 nutno použít síranovzdorný cement SR.
2) Pro stupně XA2 a XA3, vyvolané CO2 agresivním, se nepoužijí portlandské cementy směsné CEM II, které obsahují vápenec jako hlavní složku.
3) Odolnost vůči působení vlivu prostředí musí být ověřena průkazní zkouškou.
4) Přípustné jen v případě, že obsah příměsí nepřesáhne 40 kg/​m3.
5) Při použití vápence jako hlavní složky musí být jako další složky použity struska nebo popílek, obsah vápence (LL) nesmí překročit 20 %; vápenec L se jako hlavní složka do cementu nesmí použít.

Zdroj: PEŘKA, L. Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197 – 1: TP2.4: technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Praha: IC ČKAIT, 2011.


Témata

Cement