Hydratační teplo

Hydratační teplo se uvolňuje v hydratačním procesu cementu po přidání vody. Velké množství tepla způsobuje v tuhnoucím betonu tepelné napětí, které může mít negativní vliv zejména na výslednou pevnost a trvanlivost konstrukce.  Zvláště při betonování v zimním období a při betonování při vysokých teplotách je třeba brát v potaz uplatnění hydratačního tepla na teplotu betonu. Zejména u masivních betonových konstrukcí se snažíme vliv hydratačního tepla eliminovat.

Hydratační teplo v betonu se omezuje:

  • použitím cementu s nižším vývojem hydratačního tepla:

použitím cementu s nižší vazností (lépe 32,5 než 42,5)
použitím cementu s nižším obsahem slínku (tedy lépe CEM III  a CEM II/B než CEM I).

  • přidáním přísad zpomalujících tuhnutí:

přísady zpomalující tuhnutí nesníží množství hydratačního tepla ale rozloží jeho uvolňování do delšího časového intervalu, čímž se sníží i účinky tohoto tepla

  • přidáním latentně hydraulických příměsí:

přidáním latentně hydraulických příměsí do betonu se sníží potřebné množství cementu a tím i uvolněné hydratační teplo

  • ochlazením konstrukce.