Studium vlivu druhu provzdušňovacích přísah na vlastnosti provzdušněných betonů

Jedním ze základních faktorů, které je nutno brát v úvahu při navrhování betonů, je jeho trvanlivost. Mezi vlivy prostředí, jež výrazně ovlivňují trvanlivost zatvrdlého betonu, patří i působení záporných teplot v kombinaci s možným působením chemických rozmrazovacích látek (solí). Předkládaný článek se snaží objasnit a porovnat v praxi využívané provzdušňovací přísady do betonu, jež mají za cíl zlepšení vlastností, zejména trvanlivosti ve zmíněném prostředí mrazu. Článek také popisuje různé metody pro zkoušení provzdušněných betonů.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

Study of the Effect of the Type of Air-Entraining Admixtures on the Properties of Air-Entrained Concrete

One of the elementary factors that must be taken into account when designing concrete is its durability. Among the environmental influences that significantly affect the durability of hardened concrete, the effect of negative temperatures in combination with the possible action of chemical thawing agents (salts) plays a major role. The presented article tries to clarify and compare the currently used air entraining admixtures for concrete, which aim to improve the properties and especially the durability in the mentioned exposition. Furthermore, the article describes various methods for testing air-entrained concrete.