Vzpomínka na Ing. Alaina Štěrbu

10. 3. 2022 - Technologie | | Stáhnout článek v PDF

27. ledna odešel ve věku nedožitých 98 let Ing. Alain Štěrba, osobnost technologie betonu s velkým kulturním rozhledem a autor podrobného čtyřjazyčného technického slovníku zaměřeného na technologii betonu.

Ing. Alain Štěrba se narodil 10. března 1924 v rodině podnikatele a stavebního inženýra pozemních staveb v Praze-Vinohradech. Tím byl již do jisté míry předurčen ke svému pozdějšímu zaměření a skutečně k němu došlo. Stavebnictví v rodině bylo však rozšířeno ještě více. Stavebním inženýrem byl také jeho mladší bratr a rovněž jeho strýc Dr. Jan Fischer a bratranec prof. Ondřej Fischer, význační lidé, v širší veřejnosti známí také svou knihou Pražské mosty.

Začal studovat na francouzském gymnáziu a po jeho zrušení na počátku války pokračoval na vinohradském reálném gymnáziu. Od té doby jsme byli spolužáky, později i na vysoké škole. Byl výborným studentem. Po ukončení studia ho neminula dvouletá vojenská služba.

Teprve poté, v padesátých letech 20. století, začal pracovat ve Výzkumném ústavu stavebních hmot a konstrukcí v oddělení předpjatého betonu. Věnoval se vývoji předpjatých trub velkých profilů, sledoval a zlepšoval jejich výrobu a vypracoval také způsob jejich spolehlivého a vodotěsného spojování. V té době se stavebnictví pro velký nedostatek bytů začalo orientovat na výstavbu sídlišť. Hlavním úkolem byla hromadná výstavba panelových domů a to vedlo i k některým organizačním změnám. Byl zrušen výše uvedený ústav a nově zřízen Výzkumný ústav mechanizace, jehož hlavním cílem bylo připravit a zavést poměrně rozsáhlé výrobní linky na velký sortiment betonových dílců potřebných pro panelovou výstavbu. Ing. Štěrba nastoupil do tohoto ústavu, kde spolupracoval ve funkci technologa se strojními inženýry na výhodném uspořádání a optimalizaci výrobních postupů. V rámci různých úprav navrhl prostorově úspornou výrobu stěnových panelů ve svislé poloze v bateriích. Jeho hlavním úkolem bylo stanovit receptury vhodných betonů zaručující potřebnou pevnost a dobrou zpracovatelnost při plnění forem s ekonomicky výhodnou spotřebou cementu a s dostatečně rychlým počátečním nárůstem pevnosti pro zvýšení obratovosti forem. Pro urychlení tvrdnutí betonu se také zavedlo jeho proteplování. Později se pracovní činnost Ing. Štěrby rozšířila o zavádění plastifikátorů, pozitivně působících na zpracovatelnost a pevnost betonů.

Při své činnosti výzkumné a zkušební také podrobně sledoval zahraniční technickou literaturu, zejména časopisy, a v nich publikované výsledky související se zaváděním nových výrobních technologií a zvyšováním kvality betonů. To bylo motivací pro další zdokonalení pracovních postupů i v našich výrobnách. Bylo to přínosem i pro něho, neboť si významně rozšířil své znalosti o mechanických a chemických vlastnostech různých druhů betonu. Ty doplnil dalšími ověřovacími zkouškami a jejich statistickým vyhodnocením, které zpracoval na základě předchozího náročného a detailního studia počtu pravděpodobnosti. Tak mohl spolehlivě zdůvodnit oprávněnost svých názorů zaváděných do výrobního procesu. Nabyté poznatky také velmi srozumitelným způsobem uveřejňoval ve svých článcích v odborných časopisech a sbornících technických konferencí, které byly přínosem pro ostatní zainteresované odborníky.

Když se začaly navrhovat předpjaté stropní dílce u panelové soustavy T08B se zvýšeným rozpětím přes 6 m, upravil způsob jejich předpínání tak, aby byl v souladu s výrobním postupem a nevedl k jeho zpomalení. Také v tomto případě využíval přísad k rychlejšímu nárůstu pevnosti betonu a vyšší obratovosti forem.

Po více letech působení v uvedeném oboru a popsané činnosti získal tak rozsáhlé zkušenosti, že se stal jedním z nejzkušenějších pracovníků v oblasti technologie betonu.

Je přirozené, že byly jeho znalosti využity ve veřejném zájmu. Kromě různých poradenských, konzultačních a posudkových činností se stal významným členem Stálé komise pro normalizaci betonových konstrukcí, pracující na novelizaci příslušných betonářských norem, především ČSN 73 2400.

V předchozím popisu je uvedeno jen jeho hlavní působení. Protože paneláren bylo ve státě více a rovněž postupně narůstal počet panelových soustav, nebyla jejich výrobní technologie jednotná. Bylo nutné ji optimalizovat, což rovněž spadalo do působnosti Ing. Štěrby. Znamenalo to různá a rozsáhlá, v některých případech asi také i komplikovanější společná jednání, v nichž se snažil dosáhnout nejrozumnějšího výsledku. Tato dlouholetá organizační práce vyžadovala hodně času. Bylo to před mnoha lety a pro mne je velmi obtížné ji blíže kvalifikovat, protože jsem pracoval v jiném oboru. Doslechl jsem se také, že uvažoval o zlepšení míchání betonu úpravou míchacích center a že projednával způsoby proteplování betonu s prof. Říhou z VUT, který se jim věnoval po dlouhá léta. Propagoval také nákup kvalitních plastifikátorů ze Slovinska, asi za výhodnějších podmínek, ale v této věci bylo obtížné konkurovat zavedeným, velkým a známým firmám. Za tak dlouhou dobu práce v jednom oboru se vždy vyskytne mnoho drobných činností, které jsou dnes už v zapomnění.

Ve Výzkumném ústavu mechanizace pracoval přes třicet let až do svého pozdějšího odchodu do důchodu v roce 1988. Změna politické orientace státu koncem roku 1989 však byla velkou příležitostí pro využití jeho zkušeností v technologii betonu. Byl sice v penzijním věku, avšak na vrcholu svých schopností, a tak nemohl zůstat stranou po zásadních změnách stavební výroby, která upouštěla od jednotné panelové výstavby ve prospěch individuálních staveb s požadavkem vyšší kvality jejich provádění. Stal se technickým expertem u firmy ZAPA, známého výrobce betonových směsí. S využitím nově zavedené výpočetní techniky vypracoval pro ni a také i pro ostatní zájemce výpočetní programy pro navrhování receptur betonů s optimalizací materiálových nákladů pod názvem MULTIBET. Ten sloužil jako praktický nástroj pro zajištění širokého sortimentu dodávek optimálních betonových směsí, odpovídajících požadavkům odběratelů, což byla velmi uznávaná a oceňovaná činnost. Pro širší použití pak byl vyvinut univerzální program návrhu receptur betonů podle ČSN EN 206 – 1 s implementovanou a koncentrovanou „učebnicí“ betonu pod názvem UNIBET I a UNIBET II.

Protože se při podrobném studiu vlastností betonu ze zahraničních časopisů setkal s řadou odborných technických pojmů, využil nabytých vědomostí pro sestavení podrobného čtyřjazyčného technického slovníku zaměřeného na technologii betonu a jí blízké obory. Jak velké množství odborné a jazykové práce na jeho vytvoření věnoval je patrné z toho, že slovník obsahuje asi deset tisíc hesel a technických pojmů.

Své vědomosti po roce 2000 rád zveřejňoval v novém časopise Beton TKS. Jeho články se vždy vyznačovaly logickým popisem uvedené problematiky s doprovodným popisem zkoušek a dalšími podrobnostmi a návody na jejich využití včetně statistického vyhodnocení, jako jsou např. články o příměsích, o ultra vysokopevnostním betonu v prefabrikaci, o drátkobetonu ad. Vždy šlo o svědomité a uvážené pojednání daného tématu. Za svou záslužnou činnost v oblasti betonu byl již před více lety jmenován čestným členem České betonářské společnosti.

Aktivní činnost Ing. Štěrby se rozprostírá na dobu více než 60 let. Odhlédneme-li od inženýrské práce, věnoval Ing. Štěrba svůj volný čas zájmu o jiné kulturní oblasti lidského působení. Sledoval např. architekturu, historii, filozofii, literaturu, společenské vědy a samozřejmě také matematiku a fyziku, v nichž se dobře orientoval. Mohl by být nazván polyhistorem, jakých není tak mnoho. Měl zálibu zvláště ve francouzské vyspělé kultuře, historii a literatuře, což bylo konečně i v souladu s jejím tehdejším progresivním a světově uznávaným postavením ve stavebním inženýrství, zejména pak v rozvoji a realizaci staveb z betonu. Pokud jde o jeho rodinný život, vždy byl starostlivým manželem a otcem. Nevyhnuly se mu různé životní strasti, ale jeho nezměrná vůle a úsilí danou situaci zvládnout mu pomohly všechny tyto nesnáze překonat. V posledních letech jeho dlouhého života se u něho projevily různé zdravotní obtíže. Ty postupně narůstaly a dlouhodobě ztrpčovaly jeho zasloužený odpočinek, až vyvrcholily jeho odchodem z tohoto světa dne 27. ledna 2022 v požehnaném věku téměř 98 let. Zůstane však pro nás nadále příkladem velmi talentovaného, schopného a pilného člověka, který k problémům vždy přistupoval tak, aby našel jejich nejlepší řešení, a který byl v osobním styku příjemným a ohleduplným společníkem.

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Materiály a technologie

První aplikace UHPC pro monolitickou přibetonávku v ČR — most v Meziboří u Litvínova

Ultra vysokohodnotný beton byl na stavbách v ČR použit již na několika projektech, vesměs se ale jednalo o prefabrikované nosné nebo pomocné konstrukce. Na několika projektech byl již také vyzkoušen transport UHPC pomocí autodomíchávačů, např. pro lávky v Čelákovicích a v Lužc...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Materiály a technologie

Tepelně-vlhkostní chování cementových litých potěrů

Cementové lité potěry jsou v podlahových souvrstvích stále častěji využívány v kombinaci s dřevěnou nášlapnou vrstvou, nicméně dosažení normových požadavků na zbytkovou hmotnostní vlhkost pro tuto kombinaci může být v podmínkách stavby poměrně složité. Článek se proto zabývá a...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Materiály a technologie

Použití modifikovaných přísad typu slump keeper pro betonování za vysokých teplot na stavbě ŘSD

Při výstavbě obchvatu Krnova, jež probíhala převážně v letních měsících, byla pro zajištění zpracovatelnosti betonu použita nová generace vysoce modifikovaných přísad typu slump keeper. V příspěvku je popsáno testování vlastností betonu s touto přísadou, které probíhalo několi...