Životní prostředí

(environment)

Vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.
Pozn.: Jedná se o základní pojem uvedený v zákoně č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. Definic životního prostředí je několik dalších.