Železobeton – Železový beton

Betonové konstrukce, do kterých se vkládají různé ocelové prvky, nazýváme železobetonem. Ocel se do betonu vkládá z důvodu zlepšení pevnosti v tahu. Železobetonové konstrukce mají dlouhou historii a jejich navrhování je běžnou praxí. Většina “betonových” konstrukcí je ze železobetonu.

Prostý beton má stejně jako každý přírodní kámen malou pevnost v tahu. Je tedy vhodný pro konstrukce namáhané především pouze v tlaku, což je nedostatkem pro některé druhy konstrukcí, jako jsou např. trámy a stropy. Vloženou výztuží se zesiluje konstrukce především v tahové zóně. Ocel je schopna zachytit tahové síly. Má-li být tenká výztuž namáhaná tlakem, je třeba ji uložit do betonu, aby nedošlo k vybočení. Dnes se zpravidla pracuje s betonem vyztuženým.

Spřažený systém — železový beton může však dobře fungovat pouze tehdy, jsou-li splněny technické předpoklady:

  • vytváří-li beton řádným zpracováním pro ocel vynikající korozní ochranu v důsledku dobré těsnosti a chemických vlastností (alkalické reakce)
  • je-li dobrá přídržnost mezi ocelí a betonem, pak lze přenášet velké tahové síly
  • součinitel tepelné roztažnosti betonu a oceli je přibližně stejný; tepelné změny tedy neovlivňují chování únosnosti
  • ocelová výztuž se při namáhání protahuje méně než beton a je při zatížení dříve namáhána než beton (omezení vzniku trhlin)