eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Karbonatace betonu

Karbonatace betonu (Carbonation of concrete)

 

Karbonatace betonu je chemický proces, jehož důsledkem, přestože název napovídá něco jiného, je koroze ocelové výztuže.

Princip jevu:

Korozi ocelové výztuže způsobuje voda a kyslík. V mladém betonu je mezi ocelovou výztuží a betonem slabá vrstva oxydů železa, která je velmi hutná a tudíž nepropustná. Krycí vrstva výztuže má vysoké pH a tím chrání zmíněnou vrstvu oxydů železa.

V průběhu času se do betonu se vzduchem dostává CO2 a reaguje s Ca(OH)2 - portlanditem - obsaženým v betonu. Ca(OH)2 se rozkládá na CaCO3 a vodu. Jak postupuje CO2 do betonu, ubývá Ca(OH)2 a tím se snižuje pH krycí vrstvy.

Když pH betonu klesne pod hodnotu 9, rozpadne se vrstvička hutných oxydů železa mezi ocelí a betonem. Dojde k takzvané "depasivaci" výtuže. Tímto okamžikem má k výztuži přístup voda a kyslík a startuje koroze výtuže.

 

Zkoušení:

Rozlomený vzorek betonu se postříká roztokem fenolftaleinu. Zkarbonatovaná vrstva betonu se vizuálně nezmění, beton, který není napaden karbonatací se zbarví do růžova.

 

Preventivní opatření:

  • při návrhu čerstvého betonu preferovat složky, které mají vyšší obsah Ca(OH)2 (portlanditu) - např. portlandský cement (CEM I) před ostatními cementy (CEM II, III, IV a V),
  • navrhnout beton s nižším vodním součinitelem - beton má méně mikropórů a mikrotrhlin, je hutnější a agresivní látky z okolí do něj hůře pronikají,
  • speciálním řešením může být použití vysokohodnotného betonu.

 

Odkazy:

Související pojmy