EIA

Posuzování vlivů na životní prostředí (Environment impact assessment) je stanoveno v zákoně č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Účelem je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. 

Ten, kdo hodlá provést záměr, je povinen předložit oznámení příslušnému úřadu. Projekty posuzované v procesu EIA jsou například stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, provozy – nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity apod. Více na stránkách Ministerstva životního prostředí.