eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Betonování v zimě

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí z r. 1986 je už neplatná. Stanovila, že teplota betonové směsi (čerstvého betonu) nesmí klesnout před uložením do bednění pod +10°C a musí být taková, aby na počátku tuhnutí byla nejméně +5°C. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod +5°C po dobu nejméně 72 hod.

ČSN EN 206-1 Beton - část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda uvádí v čl. 5.2.8., že teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než +5°C.

Česká norma ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí říká, že teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození (obvykle více než 5 MPa).

Opatření:

Princip opatření při betonáži za nízkých teplot je jednoduchý: zabránit promrznutí betonu. Volba vhodného opatření/ ošetřování betonu  závisí zejména na:

 • intenzitě mrazu
 • intenzitě větru
 • intenzitě deště / sněžení
 • tvaru a objemu betonované konstrukce
 • kombinaci uvedených vlivů
 

Pro zmírnění nebo eliminaci nepříznivých účinků nízkých teplot můžeme přistoupit k:

zajištění teploty čerstvého betonu při výrobě a jeho dopravě:

 • ohřevem záměsové vody,
 • ohřevem kameniva (je-li to v možnostech konkrétní betonárny).

 

zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí - z hlediska složení betonu:

použít betony s vyšším vývinem hydratačního tepla, tzn.:
 • dát přednost cementům s vyšším obsahem slínku (CEM I, CEM II/A-B),
 • použít cementy s rychlým náběhem počátečních pevností (označují se písmenem "R"),
 • použít přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu.

 

zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění - pasivní:

 • zakrytí konstrukce (fólií, deskami apod.).

 

zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění - aktivní:

 • zaplachtování části konstrukce nebo objektu a foukání horkého vzduchu pod plachty,
 • elektroohřev betonu uloženého v bednění.

 

Normy, předpisy, publikace:

Související pojmy